Regulamin Czytelni Multimedialnej

ORGANIZACJA CZYTELNI

§1

1.Czytelnia komputerowa Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, zwana dalej Czytelnią, jest integralną częścią Biblioteki Wydziałowej i wchodzi w skład Uczelnianej Sieci Bibliotecznej.

2.Czytelnia świadczy usługi w zakresie udostępniania zasobów zgromadzonych na serwerach oraz zapewnienia za pośrednictwem Uczelnianej Sieci Komputerowej dostępu do zasobów Internetu.

3.Celem Czytelni jest wspomaganie procesów badawczych i dydaktycznych prowadzonych w Uniwersy­tecie Szczecińskim.

ZASADY OGÓLNE

§2

1.Czytelnia służy środowisku akademickiemu Wydziału. Przeznaczona jest do pozyskiwania informacji intelektualnej, przede wszystkim naukowej, w ramach samej Uczelni oraz poprzez połączenia z innymi sieciami.

2.Czytelnia nie jest placówką ogólnie dostępną. Z jej usług mogą korzystać wyłącznie pracownicy,studenci i uczestnicy studiów podyplomowych Wydziału w zakresie swoich obowiązków naukowych i dydaktycznych. O dostępności stanowisk roboczych decyduje każdorazowo pracownik dyżurny Czytelni.

3.Czytelnia nie prowadzi usług w zakresie udostępniania prywatnych stron WWW oraz kont poczty elek­tronicznej. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW CZYTELNI

§3

1.Osoby korzystające z zasobów Czytelni są zobowiązane do właściwego zachowania, tj. do zachowania ciszy, nie wnoszenia bagażu, pozostawiania wierzchnich okryć w szatni, itp. Wnoszenie do Czytelni posiłków lub napojów jest niedopuszczalne.

2.Obowiązkiem każdego użytkownika Czytelni jest zarejestrowanie się przed rozpoczęciem pracy u dy­żurnego pracownika Czytelni. Rejestracja odbywa się przez wpis do zeszytu obecności i oddanie dyżurnemu właściwego dowodu tożsamości; dowodem tożsamości jest w przypadku studentów legityma­cja studencka lub indeks, a w przypadku innych użytkowników Czytelni – legitymacja służbowa lub inny dowód tożsamości uznany za właściwy przez dyżurnego pracownika Czytelni. Określenie stanowiska roboczego przydzielanego użytkownikowi należy do pracownika dyżurnego.

3.Każde nieprawidłowe działanie lub awarie sprzętu należy natychmiast zgłaszać dyżurnemu pracownikowi Czytelni.

§4

1.W przypadku dużego popytu na usługi Czytelni czas korzystania ze stanowisk roboczych może być li­mitowany. Decyzja w tej sprawie należy do dyżurnego pracownika Czytelni.

2.Rezerwowanie stanowisk roboczych nie jest możliwe.

§5

1.Stanowiska robocze w Czytelni nie mogą być wykorzystywane do prac nie związanych z procesem ba­dawczym bądź edukacyjnym. Nie wolno wykorzystywać go do prowadzenia działalności komercyjnej lub o charakterze rozrywkowym.

2.Stanowisko robocze jest przeznaczone do pozyskiwania informacji z baz danych udostępnianych przez Czytelnię oraz z zasobów Internetu

3.W przypadkach spornych dyżurny pracownik Czytelni może wymagać potwierdzenia niezbędności, o której mowa w ust. 2 przez promotora lub nauczyciela prowadzącego.

§6

1.Samodzielna instalacja lub deinstalacja jakiegokolwiek oprogramowania, w tym także kasowanie pli­ków na stanowisku roboczym , są niedopuszczalne.

2.Oprogramowanie dostępne w Czytelni komputerowej podlega prawu autorskiemu i ograniczeniom licencyjnym. Nie wolno go kopiować bądź używać do celów nie związanych z procesem dydaktycznym.

3.Użytkownik Czytelni może poprosić o wydruk informacji uzyskanych przez niego z baz danych udostęp­nianych przez Czytelnię Możliwe jest ko­piowanie wybranych plików na dyskietki .

4.Wydruk informacji, o których mowa w ust. 3, jest odpłatny. Zasady rozliczania kosztów związanych z wydrukiem określa cennik dostępny na stanowisku pracownika dyżurnego Czytelni.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§7

1.Użytkownicy Czytelni zobowiązani są do przestrzegania prawa, postanowień regulaminu Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, oraz zasad etyki, w szczególności przez powstrzymywanie się od podejmowania działań, które naruszałyby dobra osobiste innych osób lub narażały te osoby na straty moralne lub materialne.

2.Wobec osób naruszających powyższe zasady oraz inne postanowienia niniejszego regulaminu może być wszczęte postępowanie wynikające z odpowiednich przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej lub innej.

§8

1.Nadzór nad funkcjonowaniem Czytelni sprawuje kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji.

2.Skargi w sprawie działań pracowników dyżurnych Czytelni przyjmuje kierownik Biblioteki Wydziału Prawa i Administracji.

Podpisał: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Henryk Dolecki

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie