Regulamin Czytelni

1.Czytelnia ma charakter publiczny. Zbiory Czytelni są mieniem państwowym ogólnodostępnym dla wszystkich zainteresowanych. Z księgozbioru mogą korzystać wszystkie osoby, które dostosują się do wymagań regulaminu.

2.Prawo do korzystania z Czytelni użytkownik uzyskuje po:

 • złożeniu u dyżurującego bibliotekarza legitymacji, karty bibliotecznej lub innego ważnego dokumentu tożsamości,
 • wpisaniu się do książki odwiedzin; wpis ten stanowi jednocześnie zobowiązanie czytelnika do przestrzegania regulaminu Czytelni.

3.Czytelnia multimedialna jest wydzieloną placówką i posiada osobny regulamin.

4.Czytelników obowiązuje:

 • pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, toreb i teczek,
 • zakaz spożywana posiłków i napojów,
 • zgłoszenie się u dyżurującego bibliotekarza dopełniając formalności wstępne o których mowa w pkt. 2,
 • poszanowanie udostępnionych materiałów bibliotecznych oraz zgłaszanie dyżurującemu bibliotekarzowi zauważonych uszkodzeń czy braku stron aby nie ponosić za nie odpowiedzialności,
 • zakaz wnoszenia urządzeń reprograficznych i przenośnych komputerów (dopuszcza się korzystanie z laptopów w Sali Multimedialnej)
 • czytelnicy zobowiązani są do zachowania się w Czytelni w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.

5.Zbiory Biblioteki udostępniane są w wolnym dostępie:

 • część zbiorów znajduje się w magazynie i udostępniane są przez bibliotekarza na podstawie rewersu złożonego do godziny 15:00,
 • czytelnik może jednocześnie zamówić do 5 woluminów.

6.Ze zbiorów Czytelni korzysta się na miejscu i obowiązuje zakaz wynoszenia udostępnianych materiałów bibliotecznych poza Czytelnię.

7.Nie dostosowanie się do regulaminu może spowodować ograniczenie lub zawieszenie w prawach czytelnika

8.Odbitki kserograficzne z materiałów bibliotecznych czytelnicy wykonują samodzielnie, przy pomocy karty magnetycznej wyłącznie w Czytelni WPiA.

9.Nie wykonuje się odbitek kserograficznych:

 • z druków będących w złym stanie technicznym lub mogącym ulec zniszczeniu w trakcie kserowania,
 • całych książek (ze względu na ochronę praw autorskich).

10.W Czytelni pobierane są opłaty manipulacyjne wg obowiązującego w Bibliotece Uniwersyteckiej cennika.

11.Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień, niezależnie czy jest stałym czytelnikiem Biblioteki, czy też korzysta ze zbiorów doraźnie.

12.Bibliotekarze zobowiązani są do udostępnienia regulaminu do wglądu czytelnikowi na każde jego życzenie.

Podpisał: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
prof. dr hab. Henryk Dolecki

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie