Regulamin Wypożyczalni

 

 

§1

Prawo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni mają:
pracownicy i studenci WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego oraz słuchacze studiów podyplomowych WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego.

§2

Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, za wystawienie, której pobierana jest opłata ustalona w załączniku 5 regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej oraz Bibliotek funkcjonujących w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Wypożyczalnia Biblioteki WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego wydaje karty: pracownikom , studentom i słuchaczom studiów podyplomowych Wydziału Prawa i Administracji,.

2. Aby otrzymać kartę biblioteczną należy przedłożyć:
a) dowód osobisty, legitymacje studencką lub indeks (studenci),
b) dowód osobisty (pozostałe osoby),
c) wypełnioną deklarację zawierającą dane personalne oraz zobowiązanie do przestrzegania regulaminu Biblioteki,

3. Studenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego mogą otrzymać kartę międzybiblioteczną umożliwiającą korzystanie ze wszystkich bibliotek naukowych Szczecina. W tym celu należy dodatkowo dostarczyć zdjęcie.

§3

Studenci i słuchacze studiów podyplomowych otrzymują kartę Biblioteczną na czas studiów na podstawie legitymacji studenckiej lub indeksu.

§4

Czytelnik powinien okazać kartę biblioteczną przy każdorazowym korzystaniu z Wypożyczalni.

§5

Karty bibliotecznej nie wolno odstępować innym osobom.

§6

Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o zmianach personalnych i adresowych.

§7

1. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić Wypożyczalnię wystawiającą kartę.

2. W przypadku zagubienia karty międzybibliotecznej można otrzymać nową po przedłożeniu karty obiegowej podpisanej przez wszystkie biblioteki naukowe Szczecina.

3. Za wystawienie karty bibliotecznej lub jej duplikat pobierana jest opłata w wysokości ustalonej w załączniku nr 5 regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej oraz bibliotek funkcjonujących w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

§8

1. Książki wypożycza się:
– pracownikom naukowym WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego 5 woluminów,
– studentom i słuchaczom studiów podyplomowych WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego 2 woluminy,

2. Książki, które w Bibliotece znajdują się w jednym egzemplarzu lub są poczytne wypożycza się na okres dwóch tygodni.

3. Wypożyczenia, o których mowa w ust. 2 nie podlegają prolongacie.

4. Pozostałe książki wypożycza się na okres 1 miesiąca.

5. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu książki z zastrzeżeniem ust. 3. Prolongata powinna nastąpić najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu. W celu uzyskania prolongaty należy zgłosić się do wypożyczalni z książką.

6. W przypadku większego zapotrzebowania na daną książkę, Biblioteka może nie wyrazić zgody na prolongatę.

§9

Rezerwacja zamówionej książki ważna jest 3 dni. Nieodebrane książki w tym czasie będzie równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

§10

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni w nowym roku akademickim jest rozliczenie się z ubiegłorocznych wypożyczeń.

§11

Książki wypożycza się na podstawie wypełnionego rewersu dla każdego tytułu, a sygnatury należy wpisywać na odwrotnej stronie rewersu w dowolnym miejscu.

§12

Wypożyczalnia realizuje zamówienia w terminie podanym do wiadomości czytelników na tablicach ogłoszeń w Bibliotekach.

§13

W stosunku do osób, które nie zwracają wypożyczonych książek w ustalonych terminach podanym do wiadomości czytelnikom przez pracowników Wypożyczalni obowiązuje opłata w wysokości określonej w załączniku nr 5 regulaminu korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej oraz Bibliotek funkcjonujących w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

§14

Wypożyczający powinni zgłaszać pracownikowi Biblioteki wszelkie zauważone przez nich uszkodzenia, w przeciwnym razie są za nie odpowiedzialni materialnie.

§15

W przypadku uszkodzenia lub zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik zobowiązany jest do:
– odkupienia identycznego egzemplarza (to samo wydanie lub nowsze);
– odkupienia innego tytułu wskazanego przez pracownika Biblioteki;
– pokrycie kosztów sporządzenia odbitki kserograficznej i oprawy, egzemplarz zniszczony pozostaje własnością Biblioteki.

§16

W stosunku do osób uchylających się od regulowania zadłużeń Biblioteka wystąpi na drogę sądową.

§17

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego odchodząc z Uczelni powinni uzyskać poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań w Bibliotece.

§18

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego posiadający kartę międzybiblioteczną mogą uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką wystawiającą kartę międzybiblioteczną dopiero po uzyskaniu analogicznych rozliczeń z bibliotek innych uczelni (w przypadku korzystania z ich zbiorów).

Podpisał: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. dr hab. Henryk Dolecki

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-28-16


ul. Narutowicza 17a, 70-240 Szczecin
e-mail: oin@mec.univ.szczecin.pl

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK

9:00 - 18:45

Soboty zjazdowe

10:00 - 15:00

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie