Biblioteka Główna - Regulamin

Uniwersytet Szczeciński

Wyciąg z REGULAMINU
Pełny tekst regulaminu organizacyjnego stanowi Załącznik nr 6  Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

§1. Charakter instytucji i cel działania

 1. Biblioteka Główna wraz z systemem biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego, zwana dalej „Biblioteką”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą funkcje uniwersalnej biblioteki naukowej miasta i regionu.
 2. Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej przede wszystkim dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

§2. Prawo korzystania

 1. Prawo korzystania ze zbiorów mają:
  1. pracownicy (także emerytowani), studenci i słuchacze studiów podyplomowych US,
  2. inne osoby zainteresowane na warunkach określonych przez regulaminy poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki.
 2. Prawo do wypożyczeń nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej wydanej przez wypożyczalnię.
 3. Prawo korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

 

§3. Udostępnianie zbiorów

 1. Udostępnianie zbiorów realizują:
  1. czytelnie Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych,
  2. wypożyczalnie: Biblioteki Głównej, Biblioteki Ekonomicznej, Biblioteki Wydziału Teologicznego, Biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
  3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Głównej.
 2. 2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
  1. w obrębie Biblioteki w czytelniach i informatoriach,
  2. poza Biblioteką przez wypożyczenia do domu,
  3. przez wypożyczenia międzybiblioteczne w czytelniach.

 

§4. Czas otwarcia

 1. Godziny otwarcia poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki podane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki oraz na tablicach ogłoszeniowych Bibliotek.
 2. O okresowych zmianach godzin otwarcia informuje się w odrębnych ogłoszeniach.
 3. Dyrekcja Biblioteki ma prawo zawiesić działalność Biblioteki lub jej niektórych jednostek organizacyjnych w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.

 

§5. Działalność informacyjna

 1. Działalność informacyjna w Bibliotece prowadzona jest w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej i w ośrodkach informacji pozostałych jednostek organizacyjnych Biblioteki.
 2. Obsługa informacyjna powiązana jest ze specjalizacją jednostki organizacyjnej w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów.
 3. Zakresy i formy działalności informacyjnej określają przepisy uzupełniające.

 

§6. Porządek ogólny

 1. Użytkownicy zobowiązani są zachowywać się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.
 2. Garderobę wierzchnią, teczki, torby i plecaki należy zostawić w szatni.
 3. Wnoszący własne książki do czytelni zobowiązani sią okazywać je dyżurującemu pracownikowi Biblioteki.
 4. Użytkownicy zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne w wyznaczonym terminie.
 5. Biblioteka może z ważnych powodów żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu wypożyczalni.
 6. Użytkowników obowiązuje dbałość o udostępnione materiały biblioteczne. Zauważone uszkodzenia wypożyczający powinien wskazać dyżurnemu pracownikowi Biblioteki w celu ich odnotowania. W przeciwnym przypadku ponosi za nie odpowiedzialność materialną.

 

§7. Sankcje dla użytkowników

 1. W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu oraz przepisów uzupełniających, użytkownik może być zawieszony w prawach korzystania z pewnych usług Biblioteki lub całkowicie ich pozbawiony. Decyzje w tej sprawie podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych Biblioteki.
 2. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych przewiduje się:
  1. wstrzymanie dalszych wypożyczeń,
  2. upomnienie pisemne na koszt użytkownika,
  3. sankcje pieniężne ustalone odrębnymi przepisami w Załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
 3. W razie zagubienia lub zniszczenia książki sankcje przewiduje § 15 regulaminu Wypożyczalni.

 

§8. Przepisy końcowe

 1. Uwagi dotyczące działalności Biblioteki można zgłaszać kierownikom jednostek organizacyjnych lub Dyrektorowi Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
 2. Uszczegółowieniem niniejszego regulaminu są zasady korzystania z poszczególnych jednostek organizacyjnych podane do wiadomości publicznej.
 3. Regulaminy korzystania z usług jednostek organizacyjnych Biblioteki stanowią załączniki nr 1-5 do niniejszego regulaminu.
Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444-23-61

fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie