Biblioteka Główna - Sprawozdania

Uniwersytet Szczeciński

Elżbieta Popiołek
Biblioteka Główna US

W dniach 19-20 września 2016 r. odbyła się w Gdańsku konferencja „Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierz czy świt?”.

Organizatorem konferencji była Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Nukat. Spotkanie konferencyjne trwało dwa dni i podzielone zostało na IV sesje, które było próbą całościowego spojrzenia na problematykę czasopism oraz na nowe funkcje biblioteki z nimi związane. W ramach konferencji wygłoszono referaty poświęcone zagadnieniom czasopism naukowych w Polsce w aspekcie ich oceny, metod i rodzajów mierników. Zwrócono uwagę bibliotekarzom jakie zagrożenia czekają na młodych naukowców ze strony drapieżnych wydawców. Wskazano miejsca i narzędzia do których czytelnik dzięki Open Access ma coraz szerszy dostęp. W godzinach popołudniowych organizatorzy konferencji z okazji 10-lecia działalności Biblioteki w nowym gmachu oraz 20 lat od momentu utworzenia na serwerze BUG Centralnej Kartoteki Tytułów Czasopism, zaprosili wszystkich uczestników konferencji na wycieczkę po Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, oraz uroczystą kolację.

Drugi dzień konferencji został poświęcony czasopismom, poprzez historyczny spacer od pierwszych rekordów tworzonych lokalnie w bibliotece UG, aż do pełnej i twórczej współpracy z NUKAT. Organizacja i metody pracy bibliotekarzy katalogujących, obecnie wprowadzane zmiany, czekające nas nowości oraz propozycje zmian w opisach. Techniczne aspekty dodawania i kontroli adresów URL w katalogu, oraz życie po życiu rekordu analitycznego. Uczestników konferencji pożegnał powrót do przeszłości wraz z zagadnieniami dotyczącymi reprintów, czasopism konspiracyjnych i ich ujęciu w obecnych normach.

Szczegółowy program konferencji:
http://www.bg.ug.edu.pl/konferencja/index.php/program


Magdalena Radoń
Biblioteka Główna US

W dniach 20-21 czerwca 2016r. w Bibliotece Międzywydziałowej US odbyło się Szkolenie dla kadry akademickiej: „Świadoma Kadra” – praca ze studentami z niepełnosprawnościąIII edycja. Dwudniowe szkolenie zorganizowało Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Szczecińskiego. I było skierowane zarówno do nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji US.

Projekt „Świadoma kadra”, to odpowiedź na ogromne potrzeby osób na co dzień pracujących z niepełnosprawnymi studentami, a nie mających do tego odpowiednich kwalifikacji i wiedzy.

Szkolenie prowadziły naprzemiennie dwie osoby ze Stowarzyszenia „Twoje nowe możliwości” z Wrocławia: Ewa Pajdo-Majewska (doradca zawodowy) oraz Ariel Fecyk (wiceprezes Stowarzyszenia).

W pierwszym dniu zostały omówione niepełnosprawności rzadkie i niewidoczne, niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu (w tym: bariery funkcjonalne w procesie dydaktycznym; wpływ niepełnosprawności na codzienne funkcjonowanie). W części praktycznej odbyły się symulacje z użyciem wózków inwalidzkich.

Podczas drugiego dnia omawiano niepełnosprawności ze względu na narząd słuchu i wzroku oraz niepełnosprawności pochodzenia neurologicznego (chorobowego czy urazowego), a także wpływ chorób i zaburzeń psychicznych na proces dydaktyczny.

Na koniec poruszono temat: zatrudniania osób niepełnosprawnych (regulacje prawne, uprawnienia pracodawcy i pracownika niepełnosprawnego).

Celem  szkolenia było:

– uwrażliwienie nauczycieli akademickich i pracowników administracyjnych uczelni na tematykę niepełnosprawności

– poszerzenie wiedzy i świadomości na temat niepełnosprawności

– podniesienie standardu pracy w procesie kształcenia studenta

– zminimalizowanie lęku przed kontaktem z osobami z niepełnosprawnościami

– przełamywanie barier mentalnych i edukacyjnych

 

Szkolenie było próbą wypracowania wspólnych metod i działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami oraz wymiany spostrzeżeń z perspektywy wykładowców i pracowników US.


Marta Sztark-Żurek
Biblioteka Główna US

 Sprawozdanie z kursu PREZI online

W dniach 9 – 16 maja 2016 r. na platformie szkoleniowej moodle Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie udostępniany był kurs tworzenia nowoczesnych, dynamicznych prezentacji multimedialnych. Szkolenie poprowadził pracownik dydaktyczny Ośrodka – Dariusz Kwiecień. Kilkugodzinny kurs online był podzielony na bloki tematyczne. Po zapoznaniu z materiałami opracowanymi przez prowadzącego szkolenie, słuchacze wykonywali wskazane prace zaliczeniowe w aplikacji Prezi. Dodatkową formą pomocy było ogólnodostępne forum, które umożliwiało wymianę doświadczeń między uczestnikami.


Daniel Ziarkowski
Biblioteka Główna US

W dniach 11-13 maja 2016 r. odbyła się w Gdańsku X Bałtycka Konferencja
„Zarządzanie i Organizacja Bibliotek” pod hasłem: Zarządzanie jakością. Nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej.

Organizatorem konferencji był Uniwersytet Gdański wespół z Biblioteką Główną Politechniki Gdańskiej oraz Komisją Zarządzania i Marketingu Stowarzyszenia Bibliotekarz Polskich. Temat spotkania omówiony został w VI sesjach w ciągu dwóch dni konferencji. Dzień trzeci – to wyjazd zainteresowanych uczestników do Muzeum Zamkowego w Malborku. Zarządzanie jakością i nowe rozwiązania w działalności biblioteczno-informacyjnej zaprezentowane w referatach prelegentów dotykały następujących problemów: tworzenia stron www, wewnętrznego systemu jakości, zintegrowanych systemów bibliotecznych, doskonalenia jakości usług, wypożyczeń międzybibliotecznych, zarządzania książkami elektronicznymi, badania satysfakcji użytkowników, oceny popytu na biblioteki, wzmacniania systemu wartości, cyfryzacji, projektowania autoewaluacji, badania społecznego i ekonomicznego, kryteriów dostępności, bibliotek partycypacyjnych, oczekiwań klientów bibliotek, jakości w procesie rejestracji czytelników, bezpieczeństwa informacji, technik motywowania bibliotekarzy, strategii bibliotek, transferu metadanych, systemu oceny pracowników, mierzalności jakości otwartości, wpływu społecznego bibliotek, roli przywódcy w doskonaleniu jakości, etycznych aspektów kultury organizacyjnej oraz zarządzania relacjami z klientem.
W ramach konferencji przeprowadzone zostały warsztaty obejmujące zagadnienia zarządzania jakością CAF, analizy SWOT, badania secret client, a także kreatywnych gier książkowych. O nowych formach współpracy z bibliotekami i korzyściach zeń płynących opowiadali przedstawiciele firm Digital Center, Afrido, Aleph Polska, Helion.

Oprócz zwiedzania malborskiego zamku konferencja uatrakcyjniona została uroczystą kolacją w Restauracji Filharmonia i wycieczką po Starym Mieście w Gdańsku.

Szczegółowy program konferencji :
http://www.sbp.pl/repository/SBP/sekcje_komisje/komisja_zarzadzania_marketingu/Xbaltycka_-_harmonogram_obrad.pdf

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Magdalena Radoń
Biblioteka Główna US

14.04.2016r. w Bibliotece Głównej PUM odbyły się warsztaty: „Biblioteka bez barier”.

Warsztaty zorganizowało Koło nr 2 Bibliotek Naukowych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Szczecinie dla bibliotekarzy bibliotek szczecińskich.

Zapoczątkował je wykład dr E.Żyżniewskiej-Banaszak z Samodzielnej Pracowni Fizjoterapii i Odnowy Biologicznej na temat komunikowania się z czytelnikiem z niepełnosprawnościami w bibliotece. Doktor Żyżniewska-Banaszak szczegółowo omówiła zasady właściwego zachowania się wobec osób niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach lub o kulach), niewidomych lub niedowidzących, niesłyszących lub niedosłyszących, z zaburzeniami mowy, epilepsją, niskiego wzrostu, a także zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób o odmiennym wyglądzie. Przedstawiono nie tylko zasady postępowania wobec tych osób, ale także postępowania z psami przewodnikami oraz sprzętem używanym przez osoby niepełnosprawne.

Drugi wykład poprowadziła Anna Cymbor (Biblioteka PUM). Tematem jego były standardy WCAG 2.0 dotyczące ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie, wdrożone na PUM. Obejmują one wskazówki co do zasad budowy serwisów www, tak aby były one dostępne dla wszystkich, zwłaszcza dla osób z różnymi dysfunkcjami i korzystających z urządzeń wspomagających pracę przy komputerze.

Na koniec zaprezentowano stanowisko dla osób z dysfunkcją wzroku, słuchu i niepełnosprawnością ruchową, znajdujące się w czytelni Biblioteki Głównej PUM.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Lilianna Lisińska
Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

NASBI – Internetowa biblioteka profesjonalnych e-booków.

Dnia 1.04.2016 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego, odbyło się spotkanie z przedstawicielem firmy Helion, który zaprezentował ofertę wypożyczalni książek elektronicznych platformy NASBI.

NASBI – to internetowa biblioteka profesjonalnych e-booków , która działa podobnie jak tradycyjna biblioteka.

NASBI to również zdalny dostęp do szerokiej oferty e-booków. Skierowane jest do szerokiego grona czytelników – studentów, pracowników, przedstawicieli kadry zarządzającej  i akademickiej, którzy w ramach instytucji otrzymali dostęp do zasobów wypożyczalni  e-booków. Jest to również jedyna platforma zawierająca obszerną ofertę publikacji wydawnictwa Helion, oraz wielu innych wydawców z nim współpracujących – skierowaną dla różnych grup zawodowych takich jak: informatycy, ekonomiści, prawnicy, pracownicy działów HR oraz przedstawiciele wolnych zawodów. Oferta jest dopasowana do potrzeb organizacji w ramach indywidualnego konta instytucji.

NASBI posiada unikalne zasoby różnych specjalistycznych wydawnictw, oraz aktualnych publikacji w zakresie informatyki, ekonomii, e-biznesu psychologii, HR itp.

Konto czytelnika charakteryzuje się tym, że można wypożyczać e-booki z indywidualnego poziomu swojego konta. Tworzy się  własną półkę użytkownika z nieograniczoną liczbą tytułów, są to tzw. 3 kroki do lektury czyli : ZNAJDŻ, POŻYCZ, CZYTAJ.

Dodatkową zaletą platformy NASBI, jest to, że wypożyczone e-booki możemy czytać za pomocą komputera lub innego mobilnego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz dostęp do internetu. Następuje również automatyczny zwrot do zasobów biblioteki firmy, po upływie określonego czasu. Czytelnik jednorazowo na swojej półce może posiadać 10 książek. Na koncie czytelnika  jest również funkcja notatki, która jest dostępna nawet, jeżeli biblioteka zrezygnuje już z subskrypcji danej książki. Wszelkie notatki dotyczące danej książki, widoczne są tylko dla czytelnika, który je zrobił. Jedną książkę może czytać jednocześnie 5 osób. NASBI oprócz szerokiej gamy e-booków posiada również dostęp do audiobooków oraz posiada ofertę kursów video.

Reasumując NASBI to nowoczesny, wygodny i szybki sposób, do uzyskania wiedzy z wielu dziedzin.

 

 

——————————————–

Marta Sztark-Żurek
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie z kursu online dla bibliotekarzy:
„Elektroniczne książeczki i komiksy w bibliotece”

Trzytygodniowy kurs (1-22 marca 2016 r.), dostępny na platformie Moodle, przygotowała i poprowadziła p. Bożena Boryczka z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kurs obejmował 20 godzin dydaktycznych z całodobowym dostępem do platformy elearningowej, zawierającej sześć ciekawych narzędzi online do tworzenia elektronicznych książeczek, wśród których znalazły się: Storybird, StoryJumper, FlipSnack, Youblisher, Issuu oraz serwis ToonDoo do projektowania książeczek komiksowych. Kolejne moduły odsłaniały uczestnikom przykłady książeczek, instrukcji w postaci dokumentów PDF i filmów instruktażowych. W trakcie kursu zaplanowane zostały cztery zadania, warunkujące zaliczenie. Wszystkie zaprezentowane aplikacje z pewnością znajdą zastosowanie w pracy z czytelnikami.


Marta Sztark-Żurek
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie z kursu online dla bibliotekarzy:
„Tworzenie filmowych opowieści”

W dniach 1-22 lutego 2016 r., na platformie zdalnego nauczania Moodle, udostępniany był kurs online, przygotowany dla bibliotekarzy przez Bożenę Boryczkę z Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Kurs obejmował 20 godzin dydaktycznych z całodobowym dostępem do platformy elearningowej, zawierającej materiały instruktażowe i pomocnicze z zakresu programów do tworzenia niekonwencjonalnych pokazów w postaci filmów ze zdjęć i sekwencji wideo. Autorka szkolenia skupiła się na dwóch programach: Photo Story 3 dla Windows oraz Windows Movie Maker. Warunkiem zaliczenia kursu online, było terminowe wykonanie trzech zadań. Dzięki nabytym umiejętnościom, powstanie niejedna „cyfrowa opowieść” biblioteczna.


Urszula Ganakowska
Biblioteka Główna US

Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz:
dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne

W dniu 22 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich było organizatorem szkolenia dla bibliotekarzy nt „Prawo autorskie – co musi wiedzieć bibliotekarz: dozwolony użytek biblioteczny i związane z nim problemy interpretacyjne”. Warsztaty odbyły się w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga – Południe m.st. Warszawy.
Celem szkolenia było:
przedstawienie zakresu dozwolonego użytku bibliotek,
wskazanie tych aktywności, które się nie mieszczą w dozwolonym użytku bibliotecznym,
wskazanie aktualnej wykładni prawa autorskiego w zakresie dozwolonego użytku,
określenie ryzyka prawnego,
omówienie prawnych aspektów współpracy z organizacjami zbiorowego zarządzania,
przedstawienie zarysu zmian nowelizacji ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Warsztaty prowadziła Barbara Szczepańska .

——————————————————————————————————————-

 

Katarzyna Pilitowska
Biblioteka Główna US

Sprawozdanie ze Spotkania bibliotekarzy systemowych i informatyków NUKAT,
Warszawa, BUW, Centrum Nukat, 9.12.2015 r.

Tegoroczne spotkanie podsumowujące ostatni rok działalności Centrum Nukat miało dla Biblioteki Głównej US szczególne znaczenie, gdyż duża jego część poświęcona została specyfice funkcjonowania i rozwoju wolnego oprogramowania Koha, które z powodzeniem wdrożone zostało niemal dekadę temu w naszej bibliotece. O. Janusz Kaczmarek omówił oczekiwania jakim sprostać muszą biblioteczne systemy informacyjno-wyszukiwawcze w dobie Web 3.0, nakreślił różnice pomiędzy free software a open source, a także wymienił najbardziej istotne problemy na które napotykają środowiska wdrażające i rozwijające oprogramowanie Koha. W referatach zdających sprawę z działalności Nukat w 2015 roku na pierwszy plan wysunęły się zagadnienia: zacieśniania współpracy pomiędzy Nukat a Biblioteką Narodową, funkcjonowania nowej strony Centrum, a także rozszerzenia zasięgu Nukat oraz znacznej rozbudowy oferty szkoleń proponowanych przez Centrum. W panelu poświęconym perspektywom rozwoju w najbliższym roku omówione zostały kwestie rekordów uniwersalnego oraz analitycznego, plany wydania przez Nukat instrukcji dla kolejnych typów dokumentów, projekt stworzenia aplikacji mobilnej Nukat, a także powiązania zasobów Narodowego Uniwersalnego Katalogu Centralnego z zasobami pełnotekstowymi dostępnymi w bibliotekach zrzeszonych w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych. Na sesji znalazł się także czas na wystąpienie twórców i właścicieli portalu w.bibliotece.pl oferującej czytelnikom szereg funkcjonalności właściwych bazie danych bibliograficznych i pełnotekstowych oraz serwisowi społecznościowemu. Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat specyfiki „odłamu krakowskiego” oraz „odłamu szczecińskiego” oprogramowania Koha. Wszystkie referaty wygłoszone w czasie spotkania są dostępne na stronie centrum.nukat.edu.pl.

————————————————————————————————————————————

Elżbieta Tomczyńska
Biblioteka Główna US

Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka

W dniach 17-18 listopada 2015 r uczestniczyłam w Konferencji Naukowej „Bibliografia – teoria, praktyka, dydaktyka” organizowanej przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski. Zaproszenie na konferencję skierowane było przede wszystkim do pracowników nauki, zwłaszcza bibliologów i informatologów a także do bibliografów, bibliotekarzy, studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa z całej Polski. Uroczystego otwarcia dokonał Dyrektor Instytutu dr hab. Dariusz Kuźmina prof. UW, i Przewodnicząca Rady Naukowej Konferencji prof. dr hab. Jadwiga Woźniak Kasperek. W ciągu dwóch dni w programie Konferencji poruszono różne zagadnienia tematu: Bibliografia.
Na pierwszym miejscu omawiane były problemy związane z polską bibliografią narodową, która powstaje w Instytucie Bibliograficznym Biblioteki Narodowej – historyczna powinność czy niechciany obowiązek?. Z bibliografii specjalnych wygłoszone były referaty: „Bibliografia historii polskiej – bilans siedemdziesięciu roczników”, „Polska bibliografia literacka – nieprzerwanie ku nowoczesności, „Bibliografia podmiotowa Adama Mickiewicza w serii Nowy Korbut. Inny, ciekawy charakter miały tematy „Problemy bibliografistyki średniowiecznej” czy „Bibliografia na usługach humoru i satyry”.
Osobnym zagadnieniem był cykl referatów poświęconych funkcjonowaniu bibliografii w cyfrowym środowisku informacyjnym. Można tu wymienić tematy ”Funkcjonalność polskich bibliograficznych dziedzinowych systemów informacyjno-wyszukiwawczych”, „ Kartoteka wzorcowa jako usługa sieciowa”, „Modele FRSAD i FRAD jako podstawa konceptualna przekształcenia języka KABA w mapę tematów”, „Hasło Bibliografia i jego otoczenie semantyczne w języku haseł przedmiotowych KABA”, „Katalogi hybrydowe a terminologia instrukcji katalogowania”. W drugim dniu konferencji omawiane były problemy bibliografii regionalnych i lokalnych. Ciekawe tematy tych wystąpień to „ Zarys polskich bibliografii lokalnych do 1939 r”, „Rola retrospektywnej bibliografii regionalnej w zachowaniu dziedzictwa regionu (na przykładzie „Bibliografii Lubelszczyzny 1801-1944)”, „Bibliografia Tatr i Podtatrza Witolda Henryka Paryskiego”, „Dylematy bibliografii regionalnej i lokalnej Podhala i Tatr. Rzeczywistośc czy utopia”.
Referat „Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w perspektywie współpracy z Polską Bibliografią Naukową” był mojego autorstwa i został wygłoszony w drugim dniu Konferencji.
W ramach Konferencji odbyły się również warsztaty dotyczące obsługi i praktycznego wykorzystania sieciowych menedżerów bibliografii. Liczny i twórczy udział w Konferencji wpłynął na atmosferę wzajemnego wsparcia i zrozumienia.

—————————————————————————————————————————————

Mirosława Różycka
Biblioteka Główna US

Spotkanie przedstawicieli bibliotek polsko-niemieckich
12-13 listopada 2015 r. – Buk Kamieński

W spotkaniu ze strony niemieckiej udział wziął Frank Pille dyrektor Landesbibliothek MV w Schwerinie, ze strony polskiej: koordynator ZPB Dagmara Budek dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, sekretarz ZPB Mirosława Różycka zastępca dyrektora BG US Lucjan Bąbolewski dyrektor Książnicy Pomorskiej, Krzysztof Marcinowski dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Tłumaczem obrad był Bernd Aischmann.
Podczas spotkania uczestnicy wypracowali dalsze kierunki współpracy Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek ze stowarzyszeniem niemieckich bibliotek Deutsche Bibliotheksverband (DBV MV).

—————————————————————————————————————————————

Lilianna Lisińska
Centrum Informacji Menadżerskiej (Biblioteka WZiEU)

Warsztaty Akademica

Dnia 29.10.2015 roku w Książnicy Pomorskiej w Sali im. Zbigniewa Herberta odbyły się warsztaty Academica, dotyczące uruchamianej przez Bibliotekę Narodową wypożyczalni Academica, która zapewnia czytelnikom dostęp do pełnotekstowych publikacji , artykułów oraz całych numerów czasopism naukowych.

Warsztaty były podzielone na dwie części: część teoretyczną oraz część praktyczną. Warsztaty te pokazywały użytkowanie Academici zarówno od strony czytelnika jak i bibliotekarza.

Academica to nowa jakość wypożyczeni międzybibliotecznych. Umożliwia ona zastąpienie tradycyjnego sposobu wypożyczania książek – metodą cyfrową. Wysyłanie książek tradycyjną pocztą zostało zastąpione dostępem do zbiorów Biblioteki Narodowej, za pomocą terminali zlokalizowanych w bibliotekach w całej Polsce.

Rejestracja czytelników korzystających z zasobów Academici odbywa się za pomocą kart bibliotecznych. Dzięki elastycznemu systemowi rezerwacji, możliwe jest zaplanowanie przez czytelnika terminu pracy na terminalu w bibliotece.

Rezerwacji wybranych książek i czasopism można dokonać z dowolnego komputera podłączonego do internetu po uprzednim zarejestrowaniu się w bibliotece.

Academica posiada dostęp do ponad pól miliona pełno tekstowych publikacji . Zasoby te są oczywiście stale rozbudowywane. Ta ogromna baza wiedzy jest niezbędnym narzędziem zarówno w nauce jak i pracy dydaktycznej.

Publikacje nie chronione prawem autorskim lub licencjonowane oznaczone są zieloną kropką – dostępne dla każdego użytkownika internetu bez żadnych ograniczeń.

Publikacje chronione prawem autorskim są dostępne na terminalach Academici , w bibliotekach nalężących do tego systemu.

Publikacje udostępniane są zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ważnym atutem tego systemu jest również fakt, iż ACADEMICA jest całkowicie bezpłatna zarówno dla czytelników jak i bibliotek partnerskich.

————————————————————————————————————————

Mirosława Różycka
Biblioteka Główna US

Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku

W dniach 23-25 września 2015 r. w Rostocku odbyła się niemiecko-polska Konferencja zatytułowana „Przyszłość pomieszczeń bibliotecznych – biblioteki w XXI wieku“. Organizatorem konferencji była Biblioteka Uniwersytecka w Rostocku wraz z Miastem Hanzeatyckim Rostockiem, związkami landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego: Niemieckiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy (DBV) i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Niemieckich (VdB), Zachodniopomorskim Porozumieniem Bibliotek oraz Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.
Uczestnikami konferencji ze strony polskiej byli dyrektorzy i pracownicy bibliotek województwa zachodniopomorskiego oraz Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali referatów przygotowanych przez stronę niemiecką oraz polską. Referaty ze strony polskiej wygłosiły: Halina Filip – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kołobrzegu i Mirosława Różycka, z-ca dyrektora Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
W trzecim dniu odbyły się warsztaty dotyczące organizowania przestrzeni naukowej, w której oprócz zaproszonych gości z Polski brali udział bibliotekarze i przedstawiciele środowisk związanych z bibliotekami z landu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Podczas warsztatów referat przedstawiła Dagmara Budek – dyrektor Biblioteki Głównej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.

—————————————————————————————————————————————

 

Skontaktuj się z nami!
Oddział Informacji Naukowej tel.:

(91) 444-24-38
sekretariat tel.:

(91) 444-23-61

fax.: (91) 444-23-62
ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie