Biblioteka Główna - Bazy danych – opis

Uniwersytet Szczeciński

^ Powrót do listy baz ^

Academic Search Ultimate

Adres: https://search.ebscohost.com/

Academic Search Ultimate oferuje dostęp do zasobów indeksowanych w kluczowych bazach abstraktowych. Kolekcja recenzowanych naukowo zasobów elektronicznych. Baza zawiera tysiące pełnotekstowych czasopism wydawanych w języku angielskim i w językach lokalnych na terenie Azji, Oceanii, Europy i Ameryki Łacińskiej.

Tematyka Bazy Obejmuje:

 • antropologię
 • astronomię
 • biologię
 • chemię
 • fizykę
 • geografię
 • geologię
 • inżynierię
 • matematykę
 • muzykę
 • nauki farmaceutyczne
 • nauki kobiece
 • nauki przyrodnicze
 • nauki ścisłe
 • nauki techniczne
 • nauki weterynaryjne
 • prawo
 • psychologię
 • religię i filozofię
 • studia etniczne i wielokulturowe
 • zoologię

^ Powrót do listy baz ^

AGRICOLA zawiera dane bibliograficzne z Narodowej Biblioteki Rolniczej przy Departamencie Rolnictwa USA.

Baza zawiera ok. 5,7 milionów: opisów bibliograficznych artykułów z czasopism
 • monografii
 • prac naukowych
 • patentów
 • oprogramowania
 • materiałów audiowizualnych
 • raportów
 • rozdziałów książek
dokumentów źródłowych odnośnie różnych aspektów tematyki rolniczej i nauk pokrewnych jak np.:

biotechnologia, entomologia, uprawa roślin, hodowla zwierząt, weterynaria, kultura wodna i rybołówstwo, leśnictwo, ekologia, żywność i żywienie, ekonomika rolnictwa, inżynieria rolnicza, technologia, ochrona środowiska i inne.

^ Powrót do listy baz ^

AIP/APS (czasopisma z dziedziny fizyki, chemii i matematyki w licencjach konsorcyjnych) (American Institute of Physics / American Physical Society)

AIP

Adres: https://www.scitation.org/

AIP – Czasopisma elektroniczne, wydawane przez American Institute of Physics (AIP), udostępniane są na serwerze Scitation – https://www.scitation.org/ Licencja gwarantuje dostęp do 10 tytułów AIP wraz z pełnym zakresem roczników archiwalnych.

 1. Applied Physics Letters
 2. Biointerphases (dodane w 2020 r.)
 3. Chaos
 4. Journal of Applied Physics
 5. Journal of Chemical Physics
 6. Journal of Mathematical Physics
 7. Physics of Fluids
 8. Physics of Plasmas
 9. Physics Today
 10. Review of Scientific Instruments

APS

Adres: https://journals.aps.org

APS – Czasopisma American Physical Society (APS) dostępne są na serwerze APS (link do podpięcia: https://journals.aps.org/ )
W czasie trwania licencji konsorcjum ma dostęp do 11 tytułów APS wraz z pełnymi archiwami (pakiet PROLA)

 1. Physical Review A, B, C, D i E
 2. Physical Review Letters
 3. Physical Review X (open access)
 4. Physics (2008- to present; open access)
 5. Physical Review Special Topics Accelarators and Beams (open access)
 6. Physical Review Special Topics Physics Education Research (open access)
 7. Physical Review Applied
 8. Physical Review Fluids
 9. Physical Review Materials
 10. Reviews of Modern Physics
 11. Surface Science Spectra (dodane w 2020 r.)

Ponadto, licencja obejmuje czasopisma innych wydawnictw stowarzyszonych z AIP:• American Journal of Physics• Journal of Acoustical Society of America• Journal of Vacuum Science Technology A i BUczestnicy konsorcjum mają dodatkowo dostęp do bazy abstraktowej na serwerze Scitation, obejmującej czasopisma fizyczne innych wydawnictw.

Dostęp do bazy spoza sieci uczelnianej jest możliwy po zalogowaniu się przez serwer proxy Biblioteki Głównej.

^ Powrót do listy baz ^

ALEX

Adres: http://alex.onb.ac.at

Zbiór skanów historycznych austriackich dokumentów prawnych, w tym także niemieckojęzycznych i polskojęzycznych dotyczących ziem polskich pod panowaniem Habsburgów.

^ Powrót do listy baz ^

Baza ekonomiczna

Adres: http://www.czasopisma.wzieu.pl

Baza ekonomiczna

Baza o tematyce ekonomicznej, prowadzona od czerwca 1999 r., powstała w oparciu o Bazę Ekonomiczną tworzoną w BE, która w tym czasie posiadała 8 340 rekordów. Baza kontynuowana jest przez Bibliotekę Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US na podstawie prenumerowanych czasopism. Obecnie baza zawiera 17 343 artykułów ze 114 czasopism z dziedziny ekonomii, bankowości, finansów, marketingu, zarządzania, przedsiębiorczości, samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, transportu, usług itp.

^ Powrót do listy baz ^

Baza filologiczna

Adres: http://filo.bg.szczecin.pl/

Baza Filologiczna

Baza bibliograficzna zawartości wyselekcjonowanych czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Międzywydziałową. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu filologii polskiej, kulturoznawstwa i dziennikarstwa.

^ Powrót do listy baz ^

Baza Historia US

Adres: http://historiaus.bg.szczecin.pl/

Baza Historia US

Baza tworzona przez Bibliotekę Główną US od 2015 r. Zawiera lokalne i ogólnokrajowe artykuły prasowe od momentu powstania uczelni, tj. od 1985 r. dotyczące Uniwersytetu Szczecińskiego

^ Powrót do listy baz ^

Baza oparta jest na zbiorach czasopism polskich Biblioteki Wydz. Mat.-Fiz. i rejestruje artykuły nt: życie i działalność naukowa matematyków, fizyków, chemików (biografie), nagrody Nobla z fizyki i chemii (Nobliści i ich odkrycia naukowe), kosmologia i wszechświat (ogólnie od 2000 r.), olimpiady, konkursy, nowa matura (matematyka i fizyka od 2001 r.).

^ Powrót do listy baz ^

Baza PUBLI US

Adres: http://publi.bg.szczecin.pl/

Bibliografia prac naukowych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zawiera informacje bibliograficzne o opublikowanym piśmiennictwie naukowym pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego od 1985 r. Stanowi ona dorobek piśmienniczy pracowników naukowo-dydaktycznych, pozostałych pracowników, doktorantów oraz pracowników emerytowanych naszej uczelni. Notowane są też dane o dorobku naukowym obecnych pracowników, powstałym poza zatrudnieniem ich w US. W bazie rejestrowane są wydawnictwa zwarte (monografie i prace zbiorowe, podręczniki i skrypty), czasopisma (których redaktorami są nasi pracownicy), artykuły w czasopismach, rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty (lub ich abstrakty) wygłaszane na konferencjach lub zjazdach, sprawozdania zjazdowe, recenzje i polemiki, niezależnie od ich formy wydawniczej (nośnika papierowego lub elektronicznego), jak również dokumenty kartograficzne.

^ Powrót do listy baz ^

Baza sportowa

Adres: http://ikf.bg.szczecin.pl/

Baza bibliograficzna zawartości czasopism prenumerowanych przez Bibliotekę Międzywydziałową. Rejestruje zawartość czasopism z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz nauk pokrewnych od 1990 r. Zakres tematyczny: kultura fizyczna , sport, teoria sportu, fizjologia sportu, medycyna sportu, antropologia, anatomia, sprawność fizyczna, trening, rehabilitacja, psychologia sportu, biomechanika, nauczanie, rekreacja, turystyka, wychowanie zdrowotne, zdrowie publiczne.

^ Powrót do listy baz ^

Baza UNION

Adres: http://union.bg.szczecin.pl/

Bibliografia dawnego Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej. Zbiory Centrum znajdują się w komputerowej bazie UNION, którą można przeszukiwać za pomocą haseł tematycznych, autorskich, słów z tytułu, sygnatur itp. Poza książkami baza uwzględnia także w szerokim zakresie artykuły z czasopism dotyczące problematyki integracji europejskiej. Ułatwia to znacznie użytkownikom dotarcie do literatury przedmiotu, który ich interesuje

^ Powrót do listy baz ^

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. BazEkon-adnotowana bibliografia zagadnień ekonomicznych i pokrewnych oparta na zawartości wiodących polskich periodyków naukowych, gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytutów naukowych również pozarządowych.
Rejestruje artykuły z ponad 690 polskich czasopism/serii naukowych od 1992r. Zawiera ponad 74 tys. rekordów. Baza częściowo pełnotekstowa. Bazę współtworzą SGH W-wa, UE-Kraków.

^ Powrót do listy baz ^

BAZTECH

Adres: http://baztech.icm.edu.pl

BAZTECH

Baza danych bibliograficzno-abstraktowa o zawartości czasopism technicznych oraz wybranych z nauk ścisłych i ochrony środowiska. Tworzona od 1998 roku przez 22 biblioteki akademickie i branżowe ośrodki informacji naukowo-technicznej. W bazie indeksowane są artykuły z ok. 600 czasopism naukowych oraz wydawnictw własnych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Ogólnodostępna.

^ Powrót do listy baz ^

Polskie zasoby sieciowe z zakresu nauk technicznych – zawiera opisy polskich witryn, serwisów, publikacji naukowych i baz danych zamieszczonych w sieci, tworzonych w Polsce, związanych tematycznie z naukami technicznymi.

^ Powrót do listy baz ^

Bibliograficzna baza danych do historii Europy Środkowowschodniej

Adres: http://www.litdok.de

Baza niemieckiego Instytutu Herdera w Marburgu (Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas) tworzona we współpracy z placówkami naukowymi wybranych państw środkowoeuropejskich.

^ Powrót do listy baz ^

Business Source Ultimate

Adres: https://search.ebscohost.com

Business Source Ultimate – baza przeznaczona dla studentów wspomagająca budowanie solidnych planów biznesowych – oferująca bezprecedensowe bogactwo recenzowancych, pełnotekstowych czasopism i innych źródeł, które dostarczają historycznych informacji i ukazują bieżące trendy w biznesie, rozniecając dyskusję na temat przyszłego rozwoju i zmian w świecie biznesu.

^ Powrót do listy baz ^

CAIRN.INFO

Adres: https://www.cairn.info/

Założona w 2005 roku przez czterech belgijskich i francuskich wydawców akademickich baza oferuje najbardziej wszechstronny zbiór publikacji frankofońskich online z dziedziny nauk społecznych i humanistycznych. Anglojęzyczna wersja platformy umożliwia dostęp do przetłumaczonych na język angielski abstraktów i wybranych artykułów z kluczowych czasopism znajdujących się w kolekcji.

^ Powrót do listy baz ^

Centralna Baza
Geologiczna

Adres: http://baza.pgi.gov.pl/cbdg_o_bazie.html

Baza Filologiczna

Centralna Baza Danych Geologicznych jest największym w Polsce zbiorem cyfrowych danych geologicznych. Baza umożliwia m.in. dostęp do przeglądarki map geologicznych (także dla urządzeń mobilnych) w formie warstw nakładanych na kontur mapy Polski. Warstwy można uaktywniać osobno lub w dowolnie dobranych zestawach. Ponadto w CBDG zgromadzono informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych.

^ Powrót do listy baz ^

Dialog Proquest Patents Global

Adres: http://search.proquest.com/professional/

zawiera dane patentowe ze wszystkich krajów objętych WIPO (http://www.wipo.int/members/en/). Niektóre jej części są generowane jako podbazy dotyczące wybranych krajów, inne – jako bloki.

Podbazy dotyczą m.in.
Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Indii, Irlandii, Włoch, Japonii, Korei Płd., Luksemburga, Meksyku, Monako, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, USA.
Pozostałe kraje przeszukiwane są jako części:
• Eurasia Patent full text (kraje dawnego ZSRR),
• European Patent full text (36 krajów europejskich, obejmuje wszystkie europejskie zgłoszenia i udzielone patenty, zawiera rekordy bibliograficzne do zgłoszeń członków Patent Cooperation Treaty przeniesionych do EPO, od roku 1978, cotygodniowe aktualizacje),
• Global Patents Bibliographic (dane z dodatkowych 65 krajów nie ujętych w bazie pełnotekstowej, uwzględnia pliki PDF),
• INPADOC Family and Legal Status (z European Patent Office, zawiera dane bibliograficzne, abstrakty z 99 instytucji patentowych, informacje o statusie prawnym z ponad 60 instytucji patentowych i informacje o patentach powiązanych),
• JAPIO Patent Abstracts of Japan,
• WIPO Patents Full Text. Poszczególne bloki można przeszukiwać razem lub osobno.

Dostęp do PQ Patents Global pod poniższym adresem http://search.proquest.com/professional ze wszystkich komputerów Uniwersytetu Szczecińskiego.

Więcej: Baza Patents Global Collection

^ Powrót do listy baz ^

EBSCO Support Site

Adres: http://search.ebscohost.com

Dostęp do kolekcji na pltformie EBSCOhost z wszystkich komputerów US. Lista książek zakupionych przez US w formacie pdf ksiazki_US2015.

^ Powrót do listy baz ^

EconLit with Full Text

Adres: http://tiny.pl/gfqrq
Adres: http://search.ebscohost.com

EconLit

Baza EconLit with Full Text zawiera pełne dane bibliograficzne zawarte w indeksie EconLit oraz ponad 700 czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów, w tym czasopisma bez okresu karencji wydawane przez stowarzyszenie American Economic Association.

Lista czasopism pełnotekstowych bez okresu karencji:

 • American Economic Review
 • Journal of Economic Literature
 • Journal of Economic Perspectives
 • Annals of Economics & Finance
 • Journal of Economic Integration
 • Revue d’Économie Financière

Baza zawiera również wiele czasopism pełnotekstowych z zakresu ekonomii i finansów w innych językach niż angielski. Baza obejmuje badania począwszy od 1969 roku we wszystkich dziedzinach ekonomii, w tym rynki kapitałowe, gospodarki poszczególnych krajów, ekonometrię, prognozowanie ekonomiczne, ekonomię środowiska, regulacje państwowe, ekonomikę pracy, teorie monetarne i wiele innych.

Indeks EconLit, opracowany przez stowarzyszenie American Economic Association i zawarty w bazie jest najbardziej znanym źródłem literatury ekonomicznej i używa systemu klasyfikacji według czasopisma naukowego Journal of Economic Literature (JEL) oraz kontrolowanego tezaurusa słów kluczowych do indeksowania 6 typów rekordów: artykuły z czasopism, książki, artykuły zbiorcze z woluminów, dysertacje, dokumenty robocze i pełnotekstowe przeglądy książek z czasopisma Journal of Economic Literature.

Dodatkowe informacje i pełna lista czasopism zawartych w bazie jest dostępna na stronie:
https://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text

^ Powrót do listy baz ^

ELSEVIER SCIENCE DIRECT

Adres na platformie INFONA: http://www.infona.pl
Adres wydawcy: ELSEVIER SCIENCE DIRECT

SCIENCE DIRECT

Baza dostepna z serwera ICM Uniwersytetu Warszawskiego i z serwera wydawcy.
W celu uzyskania pełniejszych informacji radzimy przeszukać bazy na obydwu serwerach. Pełnotekstowa baza oferuje dostęp do 2443 tytułów dotyczących m.in. takich dziedzin jak:

 • chemia,
 • inżynieria chemiczna,
 • informatyka,
 • nauki o ziemi,
 • ekonomia,
 • biznes i zarządzanie,
 • energetyka,
 • ochrona środowiska,
 • nauki biologiczne,
 • nauki społeczne,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • astronomia,
 • i inne.

^ Powrót do listy baz ^

Emerging Markets Information
Service (EMIS)

Adres: http://site.securities.com/ch.html?pc=PL

EMIS

To serwis internetowy zawierający informacje o ponad 80 rynkach wschodzących na całym świecie.
Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do ponad kilkuset źródeł informacji w językach lokalnych oraz w języku angielskim, w tym ponad 540 dla rynku polskiego, zawierających wiadomości finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek. W serwisie EMIS dostępne są pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.
EMIS jest rozwijany przez firmę ISI Emerging Markets od 1994 roku.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SERWISIE EMIS
 • Kompletny zestaw informacji o rynkach wschodzących – dostarczanych bezpośrednio z ponad 80 krajów w Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Środkowej i Wschodniej, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i Australii.
 • Informacje kluczowe dla biznesu – bieżące wydarzenia, informacje ze spółek i sektorów, dane finansowe i analizy makroekonomiczne, opinie i komentarze.
 • E-mail alert – możliwość ustawienia automatycznych powiadomień o wydarzeniach dotyczących rynków, spółek i sektorów.
 • Łatwe wyszukiwanie we wszystkich zasobach serwisu – źródła są uporządkowane według kategorii, zarchiwizowane, zindeksowane; intuicyjny interfejs pozwala na znalezienie informacji według wybranych kryteriów.
 • Wyspecjalizowany dział obsługi klientów – abonament serwisu EMIS obejmuje możliwość stałego kontaktu z biurami firmy w 29 krajach.
SERWIS EMIS ZAWIERA
 1. Zarchiwizowane i zindeksowane wiadomości w języku angielskim i w językach lokalnych z największych gazet, tygodników, miesięczników i pism branżowych
 2. Łatwe do wyszukania analizy i raporty dotyczące spółek i sektorów, które można czytać online lub zapisać na dysku twardym.
 3. Wykresy kluczowych wskaźników makroekonomicznych, takich jak PKB, inflacja, stopa bezrobocia, stopy procentowe, kursy walut.
 4. Profile spółek wraz z przychodami oraz lista najważniejszych sektorów.
 5. Kursy walut, indeksy giełdowe oraz kursy spółek – informacje decydujące o zachowaniu rynku.
 6. Pasek nawigacji, według standardu stosowanego we wszystkich krajach, ułatwiający dostęp do głównych sekcji bazy danych.

EMIS w Polsce jest dostępny w j.ang. lub polskim. Można znaleźć tu istotne informacje, takie jak prognozy, wiadomości, dane rynkowe, finanse przedsiębiorstw, dokumenty analityczne.

^ Powrót do listy baz ^

EMIS MUNICIPIUM

Adres: https://www.emis.com/localui/municip/

EMIS MINICIPIUM

Baza poświęcona jednostkom samorządu terytorialnego. Serwis udostępnia szeroko zakrojoną wiedzę na temat każdej spośród ponad 2800 jednostek samorządowych tworzących mapę administracyjną Polski.

  Na serwis składają się liczne moduły informacyjne wśród nich:

 • przegląd wiadomości lokalnych w czasie rzeczywistym
 • zestaw raportów finansowych, które w sposób zwarty i zwizualizowany prezentują profile ekonomiczne poszczególnych jednostek;
  raporty te dostępne są również w postaci arkuszy Microsoft Excel, co znacznie ułatwia ich pobieranie i przetwarzanie
 • rozbudowany bank danych statystycznych przyporządkowanych poszczególnym jednostkom samorządowym
 • bazę przetargów z przyporządkowaniem do poszczególnych jednostek terytorialnych
 • bazę przedsiębiorstw w poszczególnych gminach
 • opracowania, tabele i kompendia tematyczne
 • archiwa

Serwis jest dostępny w języku polskim i angielskim. Został zbudowany z myślą o łatwej, intuicyjnej nawigacji. Zawiera liczne wyszukiwarki, które przyspieszają odnajdywanie i kolekcjonowanie potrzebnych informacji, a także mechanizmy zapamiętywania ustawień, ułatwiające codzienne korzystanie z serwisu.

Baza dostępna z komputerów WNEiZ, WZiEU oraz komputerów BG. Dostęp do bazy danych jest zagwarantowany do końca 2019 roku.

^ Powrót do listy baz ^

ERIC

Adres: https://eric.ed.gov

The Education Resources Information Center jest to cyfrowa bibliteka dostarczająca informacji i badań oświatowych. ERIC jest sponsorowana przez The Institute of Education Scinences Departamentu Oświaty US.
Misją biblioteki cyfrowej ERIC jest dostarczenie zrozumiałych, szybko dostępnych, łatwo wyszukiwalnych opartych na internecie zasobach dla nauczycieli, naukowców i innych zainteresowanych. Badania oświatowe i informacje dają podstawy do poprawy jakości nauczanie, uczenia się i podejmowania decyzji.

ERIC zapewnia dostęp do 1,5 miliona rekordów bibliograficznych (cytowań, abstraktów i innych istotnych danych) z czasopism, artykułów i innych, powiązanych z edukacją materiałów. Każdego tygodnia dodawanych jest setki rekordów. Około jednej czwartej zasobów ERIC jest dostępna w pełnym tekście. Do którego jest dostęp przez internet.

Kolekcję bazy ERIC rozpoczęto gromadzić w 1966 roku, i zawiera rekordy różnorakiego typu:

 • artykuły z czasopism
 • książki
 • wyniki badań naukowych
 • referaty
 • raporty techniczne
 • dysertacje
 • inne materiały związane z edukacją

^ Powrót do listy baz ^

EuDML
European Digital Mathematical Library

Adres: https://eudml.org

Największa w Europie cyfrowa kolekcja artykułów i książek z dziedziny matematyki. Większość zasobów to publikacje anglojęzyczne, ale w bibliotece dostępne są też prace w ponad 20 innych językach. Najstarsze zdigitalizowane w bibliotece publikacje pochodzą z XVI wieku. Częścią EuDML jest polska Cyfrowa Biblioteka Matematyczna.

^ Powrót do listy baz ^

European Views of the Americas: 1493 to 1750

Adres: https://search.ebscohost.com

Baza zawiera:

 • Ponad 32000 rekordów
 • Obejmuje europejskie badania i portrety rdzennych amerykanów

Tematy:

 • Brytania w Ameryce
 • Handel
 • Odkrycia
 • Holandia w Ameryce
 • Francja w Ameryca
 • Wielka Brytania—Kolonie
 • Jezuici (i inne obrządki religijne) in America
 • Piraci
 • Handel niewolnikami

European Views of the Americas jest to autoratywna bibliografia, znana i uznana przez uczonych na całym świecie. Cenny index dla bibliotekarzy, badaczy i osób zajmujących się europejskimi badaniami Ameryki.

Ta baza była rozwijana przez Johna Alden i „The Curator of European Books at The John Carter Brown Library” Dennisa Landis. Reprezentuje szeroki zakres tematów od Brytyjsko -Francusko-Holenderskich wpływów na Amerykę jak i naturalnych klęsk, obrządków religijnych, niewolnictwa. Ufundowana 1846 roku „The John Carter Brown Library” jest głównym repozytorium rzadkich książek i materiałów. Stanowi również centrum dla zaawansowanych badań naukowych z dziedziny historii i nauk humanistycznych.

  Lista tytułów:

 1. European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1493-1600
 2. European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1601-1650
 3. European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1651-1675
 4. European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1676-1700
 5. European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1701-1725
 6. European Americana: A Chronological Guide to Works Printed in Europe Relating to the Americas, 1726-1750

^ Powrót do listy baz ^

Factiva: serwis tworzony przez Dow Jones company, jeden z najpoważniejszych biznesowych źródeł
informacji dla dużych międzynarodowych przedsiębiorstw o aktualnej sytuacji na rynkach, wynikach giełdowych, raportach spółek.
Factiva.com zapewnia dostęp do informacji z wielu dyscyplin od komunikacji, techniki po językoznawstwo i nauki polityczne. Więcej informacji o produkcie pod poniższym linkiem:
http://new.dowjones.com/factiva/

^ Powrót do listy baz ^

GMID (Global Market Information Database) to światowa baza danych statystycznych i marketingowych dostarczająca biznesowej i statystycznej informacji o krajach, rynkach, firmach i konsumentach.

^ Powrót do listy baz ^

GreenFILE

Adres: https://search.ebscohost.com

GreenFILE jest darmową bazą obejmującą swoim zasięgiem zarówno jednostkowy jak i korporocyjny czy rządowy negatywny wpływ na środowisko. Określającą co może być zrobione na każdym z tych poziomów aby zminimalizować negatywny wpływ każdego z czynników. Dostarcza tysiące darmowych pełnotekstowych rekordów z ośrodków akademickich jak i innch źródeł ogólnodostępnych.

^ Powrót do listy baz ^

HAL (Hyper Articles en Ligne)

Adres: http://hal.archives-ouvertes.fr/

logo-episcience-tampon

HAL (Hyper Articles en Ligne) – francuskie multidyscyplinarne archiwum prac naukowych dostępne w Open Access. Archiwum zawiera głównie (lecz nie tylko) artykuły autorów francuskich, pracujących we Francji, artykuły z czasopism wydawanych we Francji, etc. W tej chwili w repozytorium zgromadzonych zostało 479 322 dokumentów pełnotekstowych, zaś liczba wszystkich publikacji przekroczyła milion.
HAL jest przeznaczone do składania i rozprzestrzeniania artykułów naukowych publikowanych w czasopismach lub wydawnictwach zwartych lub jeszcze niepublikowanych; rozpraw doktorskich i habilitacyjnych pochodzących z państwowych i niepaństwowych uczelni oraz placówek badawczych zarówno francuskich, jak i zagranicznych.

Dziedziny w HAL:

 • Nauki chemiczne
 • Nauki kognitywne [cognitive science] – interdyscyplinarna dziedzina, poruszająca zagadnienia dotyczące świadomości, umysłu, percepcji, budowy i działania mózgu oraz sztucznej inteligencji
 • Informatyka
 • Inżynieria
 • Socjologia
 • Nauki humanistyczne i społeczne
 • Przyrodoznawstwo
 • Matematyka
 • Nauki o układach nieliniowych
 • Fizyka
 • Finanse
 • Astrofizyka
 • Statystyka

^ Powrót do listy baz ^

Health Source – Consumer Edition

Adres: https://search.ebscohost.com

To bogata kolekcja zapewniająca pacjentowi dostęp do pełnotekstowych leksykonów i czasopism na temat zdrowia. Zawiera również przeszukiwalne pełnotekstowe broszury.

Zawartość:

 • prawie 80 pełnotekstowych czasopism
 • 110 pełnotekstowych leksykonów
 • ponad 18800 raportów z Systemów Informacji Klinicznej
 • pełnotekstowe broszury
 • szeroki zakres informacji z kilku źródeł

Ta pełnotekstowa baza pokrywa szeroki zakres tematyczny, zawierającą informację na temat chorób jak również ogólne tematy dotyczące zdrowia. Tematy obejmują sprawność fizyczną, odżywianie, cukrzycę, starzenie się, zdrowie kobiet, zdrowie dzieci i inne.

Dodatkowo użytkownicy mają dostęp do raportów Systemów Informacji Klinicznej, zarówno w angielskim i hiszpańskim, i do Merriam-Webster’s Medical Desk Dictionary.

Informacje z tej bazy nie mogą być postrzegane jako środek do samo-diagnozy lub substytut profesjonalnej porady medycznej czy leczenia.

^ Powrót do listy baz ^

Health Source: Nursing/Academic Edition

Adres: https://search.ebscohost.com

Health Source: Nursing/Academic Edition jest zaufaną pełnotekstową bazę danych obejmującą pielęgniarstwo i pokrewne tematy związane ze zdrowiem, w tym pielęgniarstwo pediatryczne, zdrowie psychiczne, zarządzanie pielęgniarstwem, prawo medyczne i inne.

Zawartość:

 • ponad 320 pełnotekstowych czasopism
 • ponad 250 pełnotekstowych recenzowanych czasopism
 • indeksowanie i abstrakty z ponad 840 czasopism

Health Source: Nursing/Academic Edition zapewnia profesjonalistą z dziedziny służby zdrowia, pielęgniarką i dydaktyką medycznym dostęp do pełnotekstowych czasopism uniwersyteckich z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Dostęp do abstraktów i pełnotekstowych artykułów z setek czasopism, z których wiele jest recenzowanych.

^ Powrót do listy baz ^

ibuk.pl

czytelnia-online

Adres: http://libra.ibuk.pl/

ibuklibra

Kody PIN zdalnego dostępu z komputerów domowych, czytników i telefonów można otrzymać w Czytelni i Wypożyczalni BG US lub u kierowników bibliotek wydziałowych.

Instrukcja dla użytkowników serwisu libra.ibuk.pl:
Zastosowana w IBUK Libra aplikacja do czytania książek działa w oknie przeglądarki, niezależnie od posiadanego systemu operacyjnego, bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Po wejściu na stronę http://libra.ibuk.pl/ przejście do czytania odbywa się przez pozycję w menu „Publikacje, do których mamy dostęp” lub bezpośrednio z poziomu wybranej książki. Prawidłowe działanie czytnika książek w przeglądarce, zapewniają przeglądarki wspierające standard HTML5 z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies.

Zakupione pozycje w ramach IBUK Libra, zostały zintegrowane z bibliotecznym katalogiem on-line oraz multiwyszukiwarką EDS.

Lista książek dostępnych on-line do kwietnia 2022 r. : dostepneksiazki-BGUS2021
Do pobrania instrukcja aktywacji zdalnego dostępu do kolekcji zakupionej przez BG US na platformie ibuk.pl.
ibuk_aktywacja_pin

^ Powrót do listy baz ^

The Institute of Physics

Adres: http://iopscience.iop.org

IOP

Kolekcja The Institute of Physics (IOP) obejmuje 70 czasopism z fizyki, dostępnych w wersji elektronicznej wraz z pełnymi archiwami.
Lista dostępnych tytułów czasopism

^ Powrót do listy baz ^

Zapraszamy do korzystania z kolekcji JSTOR – elektronicznego archiwum czasopism naukowych z dziedziny biznesu oraz językoznawstwa i literatury. Zakres chronologiczny – od końca XIX w. z zachowaniem tzw. „moving wall” (przeważnie wynosi on 3-5 lat od roku bieżącego).

Dostęp do baz z każdego komputera w US oraz przez usługę zdalnego dostępu.

W związku z trwającą epidemią COVID-19, JSTOR udostępnił swoją Archival Journals Collections. Przewodnik po kolekcji dostępny pod linkiem jstor-archival-journals-collections-guide.pdf.
Lista dostępnych pozycji do probrania w pliku formatu xlsx Archival Journals Collections Guide

Dostęp do poszczególnych pozycji arkusza, możliwy jest po skopiowaniu adresu url tytułu publikacji (kolumna B „title_url”) i wklejeniu go do paska adresów w przeglądarce.
tyuldoff
W powyższym przykładzie wybraliśmy publikację „The 1002nd Night”. Po wstawieniu adresu i potwierdzeniu klawiszem ENTER, będziemy mieli dostęp do publikacji.

^ Powrót do listy baz ^

Legal Source

Adres: https://search.ebscohost.com

LegalSource

Legal Source zawiera pełny tekst najbardziej znanych czasopism naukowych z zakresu prawa i jest autorytatywnym źródłem informacji odnośnie bieżących studiów, myśli i kierunków w dziedzinie prawodawstwa. Baza zawiera ponad 1.100 czasopism pełnotekstowych, opracowane przez specjalistów szczegółowe dane bibliograficzne artykułów z wielu innych czasopism prawniczych, roczników, statutów, publikacji uniwersyteckich i dokumentów rządowych oraz ponad 420 przeglądów prawnych.

Baza zapewnia dostęp do różnorodnych publikacji, o międzynarodowym zasięgu: artykułów naukowych, materiałów z konferencji i sympozjów, dokumentów jurysdykcyjnych, decyzji sądowych, aktów prawnych, książek, recenzji książek i wiele innych. Jest to doskonałe źródło informacji dla prawników, nauczycieli akademickich, przedsiębiorców, bibliotekarzy, studentów prawa, praktykantów adwokackich oraz wszystkich osób zajmujących się prawem.

Tematyka bazy obejmuje: prawo administracyjne, prawo antymonopolowe, bankowość, prawo gospodarcze, prawo konstytucyjne, prawo karne, planowanie przestrzenne, prawo rodzinne, prawo ubezpieczeniowe, prawo własności intelektualnej, prawo lokalowe, korporacje międzynarodowe, prawo patentowe, poświadczenie autentyczności testamentu, papiery wartościowe, prawo podatkowe, rozporządzenia handlowe i wiele innych.

Dostęp do baz z każdego komputera w US.

^ Powrót do listy baz ^

LEGALIS

Adres: https://sip.legalis.pl

System Informacji Prawnej stworzony i rozwijany przez Wydawnictwo C.H.Beck. Zawiera autorskie treści uznanych prawników takie jak komentarze, monografie oraz opinie i artykuły problemowe z czasopism, precyzyjnie powiązane z aktami prawnymi i orzeczeniami

^ Powrót do listy baz ^

LEX

Adres: http://ip.lex.pl

System Informacji Prawnej aktualnie wydawany przez koncern Wolters Kluwer Polska. To zbiór prawa, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego. Ponadto baza zapewnia dostęp do Polskiej Bibliografii Prawniczej PAN.

^ Powrót do listy baz ^

Libraria

Adres: https://libraria.ua

Libraria – baza pełnotekstowych periodyków wydawanych na obszarze współczesnej Ukrainy, głównie od l. 20. do 40. XX w. w języku ukraińskim, a także językach polskim, jidysz, tatarskim, niemieckim i rosyjskim.

^ Powrót do listy baz ^

Library, Information Science and Technology Abstracts

Adres: https://search.ebscohost.com

Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) jest darmową bazą badań naukowych dla bibliotekarzy i studentów informacji naukowej. LISTA indeksy i abstrakty setek kluczowych czasopism, książek czy raportów badawczych. Intencją EBSCO jest zapewnienie dostępu do tego zasobu na bieżąco.

Zawartość:

 • ponad 600 indeksowanych podstawowych czasopism
 • ponad 120 indeksowanych, wyselekcjonowanych i priorytetowych czasopism
 • zasięg czasowy od 1960
 • solidny tezaurus

Tematy obejmują:

 • Bibliometria
 • Katalogowanie
 • Klasyfikacja
 • Zarządzanie informacją
 • Bibliotekarstwo
 • Wyszukiwanie informacji online

^ Powrót do listy baz ^

MasterFILE Premier

Adres: https://search.ebscohost.com

Stworzona specjalnie dla bibliotek publicznych, baz dostarcza pełnotekstowych czasopism, leksykonów i dokumentów źródłowych. Zawiera również szeroką kolekcję na którą składają sie fotografie, mapy i flagi.

Zawartość:

 • ponad 1600 pełnotekstowych magazynów i czasopism
 • ponad 440 pełnotekstowych leksykonów
 • ponad 73000 dokumentów źródłowych
 • ponad 1,7 milion map i flag

Zakres tematyczny

MasterFILE Premier zawiera pełnotekstowe czasopisma i publikacje w szerokim zakresie tematycznym biznes, zdrowie, edukacja, nauki ścisłe i kwestie wielokulturowe.

Szybkie i łatwe przeszukiwanie

Użytkownicy w szybki i prosty sposób mogą przeglądać zawartość bazy MasterFILE Premier via EBSCOhost. Przeszukanie bazy możemy realizować za pomocą prostego wyszukiwania – wpisując słowo kluczowe lub wyszukujemy w sposób zaawansowany, w którym mamy możliwość wyboru różnych opcji.

^ Powrót do listy baz ^

MathSciNet

Adres: https://search.ebscohost.com

Ta elektroniczna publikacja American Mathematical Society (AMS) oferuje dostęp do starannie utrzymywanej i łatwej do przeszukiwania bazy danych z recenzjami, streszczeniami i informacjami bibliograficznymi dla literatury nauk matematycznych.

Zawiera

 • Ponad 3 500 000 pozycji
 • Każdego roku dodawanych jest ponad 100 000 nowych pozycji
 • Pisemne recenzje literatury matematycznej
 • Ponad 2 200 000 bezpośrednich linków do orginalnych artykułów z ponad 1 800 czasopism
 • Pisemne recenzje Reviews of Current Literature

Kontynuując tradycję publikacji papierowej, Mathematical Reviews (MR), która została po raz pierwszy opublikowana w 1940 roku, eksperci są wybierani przez personel profesjonalnych matematyków do pisania recenzji bieżącej opublikowanej literatury.

^ Powrót do listy baz ^

Tworzona przez United States National Library of Medicine, MEDLINE jest autorytatywną bazą zawierającą cytowania i steszczenia czasopism biomedycznych i medycznych czytanych przez pracowników służby zdrowia, pielęgniarki, lekarzy i naukowców.

Zawiera

 • Ponad 25 milionów odniesień do artykułów w czasopismach z zakresu nauk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnienimem biomedycyny
 • Cytowania z ponad 5200 czasopism z całego świata w 60 językach
 • Zakres datowania sięgający roku 1809
 • Czasopisma wybrane na podstawie rekomendacji Literature Selection Technical Review Committee

Wydajne i łatwe w użyciu wyszukiwanie

MEDLINE zapewnia łatwy w obsłudze interfejs i zaawansowane funkcje wyszukiwania, zrówno w trybie prostego jak i zaawansowanego wyszukiwania. Użytkownicy mogą skutecznie wyszukiwać i przeglądać informacje za pomocą Medycznych nagłówków tematycznych (MeSH) utworzonych przez Narodową Bibliotekę Medyczną Stanów Zjednoczonych.

^ Powrót do listy baz ^

Jedno z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych. Zostało założone w 1869 r. przez Normana Lockyera. Czasopismo posiada od lat jeden z najwyższych wskaźników impact factor ze wszystkich czasopism naukowych wydawanych na świecie. Tygodnik /Nature/ opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Dostęp obejmuje rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 r.

NATURE w wersji online dostępne ze wszystich komputerów US.

^ Powrót do listy baz ^

Newspaper Source

Adres: https://search.ebscohost.com

Newspaper Source dostarcza pełnych, pełnotekstowych krajowych (USA),regionalnych i międzynarodowych czasopism. Dodatkowo w baza oferuje radiowe i telewizyjne transkrypcje wiadomości z różnych sieci.

Zawartość:

 • ponad 60 pełnotekstowych krajowych (U.S.A) i międzynarodowych gazet
 • ponad 300 pełnotekstowych gazet regionalnych (U.S.A)

Transkrypcje wiadomości radiowych i telewizyjnych

Newspaper Source dostarcza kompletnych transkrypcji wiadomości telewizyjnych i radiowych z następujących stacji: CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR i inne.

^ Powrót do listy baz ^

OECD iLibrary

Adres: http://www.oecd-ilibrary.org/

OECD iLibrary

Jest to unikalna kombinacja wiarygodnych informacji biznesowych, rynkowych prezentowanych w formie czasopism, dokumentów roboczych, tabel, wykresów i danych pierwotnych. Zapewnia dostęp do unikalnej w skali światowej wiedzy i kluczowych zasobów z krajów OECD. Więcej szczegółowych informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej.

^ Powrót do listy baz ^

Open Dissertations

Adres: https://search.ebscohost.com

EBSCO Open Dissertations zawiera obecnie wszystkie rekordy z ogólnie dostępnej elektronicznej bazy American Doctoral Dissertations. W bazie którj znajduje się ponad 800 000 rekordów, tez i dysertacji z całego świata.

Baza EBSCO Open Dissertations została utworzona w ramach współpracy pomiędzy EBSCO i BiblioLabs celem zwiększenia dostępności do zasobów i wykrywalności badań ETD. Możesz również dołączyć do ruchu, dodając swoje tezy i dysertacje do bazy, udostępniając je bezpłatnie badaczom na całym świecie, jednocześnie spowodujesz zwiększenie ruch do repozytorii swojej instytucji.

^ Powrót do listy baz ^

Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950

Adres: http://www.biographien.ac.at

Biogramy wybitnych obywateli austriackich różnych narodowości – Polaków, Niemców, Węgrów, Żydów, Czechów, Słowaków, Chorwatów, Serbów, Słoweńców, Ukraińców i Rumunów.

^ Powrót do listy baz ^

Cyfrowa kolekcja czasopism z nauk humanistycznych i społecznych Persée, tworzona przy współpracy francuskich instytucji naukowych, udostępnia w systemie Open Access francuskojęzyczne (oraz w mniejszej ilości anglojęzyczne) czasopisma naukowe, dysertacje, materiały sympozjalne i publikacje seryjne.

Systematycznie dygitalizowane czasopisma (222 tytuły) pogrupowane zostały w kolekcje dziedzinowe:

 • Antropologia
 • Archeologia
 • Sztuka
 • Ekonomia
 • Nauka o edukacji
 • Geografia
 • Historia Nauki o informacji i komunikacji
 • Prawo Językoznawstwo
 • Literatura
 • Filozofia
 • Nauki polityczne
 • Psychologia
 • Nauki społeczne
 • Socjologia

^ Powrót do listy baz ^

Project Guttenberg

Adres: http://www.gutenberg.org/

Wielojęzykowy zbiór książek elektronicznych, które można pobierać i bezpłatnie rozpowszechniać dla celów niekomercyjnych.

^ Powrót do listy baz ^

PROLA

Adres: http://prola.aps.org

PROLA

Physical Review OnLine Archive – pełnotekstowe archiwum materiałów publikowanych w czasopismach American Physical Society od 1893 do 2008 r. (wybrane tytuły).

Dostępna ze wszystkich komputerów US.

^ Powrót do listy baz ^

PROQUEST

Adres: http://search.proquest.com

Baza ABI/INFORM Collection (dawniej ABI/INFORM Complete) dostępna ze wszystkich komputerów Uniwersytetu Szczecińskiego to najbardziej wszechstronna baza danych z zakresu ekonomii.

Składa się z:

 • ABI/INFORM Dateline
 • ABI/INFORM Global
 • ABI INFORM Trade and Industry
 • ABI/INFORM Archive

ABI/INFORM™ Collection obejmuje ponad 8500 tytułów czasopism, z czego 7100 pełnotekstowych, bardzo bogaty zbiór raportów takich jak:
Country Reports (Zawierają informacje o 79 krajach, w tym z 20 rynków rozwijających się);
Business Monitor International (zawiera ponad 900 kwartalnych raportów dotyczących 22 dziedzin gospodarki dla szerokiej grupy krajów);
Pogłębione raporty First Research (obejmują 300 branż gospodarki i analizują aktualne tendencje.

Aktualizacja kwartalna);
ISI Emerging Markets (informacja dla ponad 80 nowych rynków, obejmujących między innymi Brazylię, Rosję, Indię, Chiny, Tajlandię, regiony takie jak Europa środkowa i wschodnia, Bliski Wschód, Afryka sub-saharyjska).

Baza składa się ponadto z ekspertyz i analiz nieperiodycznych, ponad 40 000 dysertacji, 165 000 dokumentów roboczych SSRN, najważniejsze gazety, jak The Wall Street Journal czy The Financial Times.

Proquest współpracuje z wydawcami pierwszego szeregu, jak np. MIT Sloan Management Review, Rand Journal of Economics, European Management Review, Springer, Emerald, Cambridge University Press, American Economic Association, inni to: The Economist Intelligence Unit, First Research Reports, Business Monitor International, Oxford Analytica, Oxford Economic Forecasting, ISI Emerging Markets, SSRN Network working papers.

Baza zawiera na zasadzie wyłączności – tygodnik the Economist, dzienniki the Wall Street Journal, the Financial Times.
Międzynarodowy zasięg bazy daje badaczom pełny obraz przedsiębiorstw i trendów biznesowych na całym świecie. Baza wyróżnia się unikalnym indeksowaniem i na bieżąco uzupełnianym tezaurusem kluczowych terminów. Rocznie dodawanych jest ponad 100 aktualnych terminów.

^ Powrót do listy baz ^

PROQUEST Entrepreneurship

Adres: http://search.proquest.com

Materiały naukowe — w tym czasopisma, dysertacje, dokumenty robocze oraz materiały konferencyjne — oraz pełny zestaw narzędzi, obejmujący praktyczne przewodniki, szablony, formularze, przykładowe biznesplany oraz porady doświadczonych przedsiębiorców w szerokiej gamie formatów — od filmów wideo do pobieranych plików Word i Excel, a także tradycyjnych plików tekstowych i PDF.
Zapewnia unikalny i potężny zbiór baz danych — zaprojektowany, by wyposażyć przedsiębiorców w niezbędne zasoby umożliwiające rozwój i badanie własnych idei.

^ Powrót do listy baz ^

Regional Business News

Adres: https://search.ebscohost.com

Baza zpewnia szeroki dostęp do pełnotekstowych regionalnych publikacji biznesowych z terytorium Stanów Zjednoczonych i Kanady. Naukowcy i wykładowcy akademiccy mają dostęp do niezbędnych gazet, transkrypcji radiowo-telewizyjnych, publikacji handlowych, czasopism, wiadomości i video.

Zawartość

 • Bieżące wiadomości z ponad 1000 pełnotekstowych czasopism i wiadomości
 • Ponad 80 pełnotekstowych regionalnych publikacji biznesowych
 • Prawie 2 miliony pełnotekstowych transkrypcji wiadomości radiowych i telewizyjnych
 • Codzienne wielokrotne uaktualnianie informacji

Bezkonkurencyjność

Regional Business News Plus w połączeniu z wyjątkową bazą Business Source Ultimate jest źródłem wielu kluczowych informacji dla badaczy, przewyższającą w znaczący sposób inne biznesowe bazy danych. Niezrównany zasięg dostępu do zasobów tych dwóch baz pozwala na dostęp do najważniejszych biznesowych i akademickich publikacji.

^ Powrót do listy baz ^

Science On-line

Adres: http://www.sciencemag.org

Science On-line

Oferta bazy obejmuje: – nieograniczony dostęp sieciowy* poprzez Highwire, nowoczesną platformę internetową obsługującą czasopisma wydawane przez stowarzyszenia naukowe w USA

 • dostęp do *pełnej zawartości numerów* – w tym do sekcji ‚Peer-reviews’ (Research Articles + Reports) oraz sekcji ‚News’, niedostępnej w innych konsorcjach / bazach danych
 • dostęp do *numerów archiwalnych* (pełne teksty — *od 1997 r.* oraz abstrakty – od 6 października 1995r.)
 • dostęp do pełnych tekstów wszystkich *artykułów cytowanych* lub wymienianych w Science, znajdujących się w kolekcji Highwire (*760 czasopism*)
 • rozbudowane opcje wyszukiwania – w całej zawartości czasopisma od roku 1996
 • interaktywny system linkowania artykułów, cytatów, odnośników z odpowiednimi źródłami (t.j. /PubMed/, /Medline/, /ISI/, /Scopus/)

Science Magazine to amerykańskie czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science. Science zostało założone w 1880 roku przez wynalazcę Thomasa Edisona i w 1900 roku stało się organem American Association for the Advancement of Science (AAAS). Podstawowym zadaniem czasopisma jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Baza dostępna ze wszystkich komputerów US.
Ponadto dostępne jest czasopismo open-access Science Advances .

^ Powrót do listy baz ^

^ Powrót do listy baz ^
WEB OF SCIENCE

dawniej Web of Knowledge

Adres 1: http://isiknowledge.com
Adres 2: http://zatoka.icm.edu.pl/sci/

Platforma Web of Knowledge obejmuje bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należy:
– Science Citation Index Expanded (SCIE),
– Social Science Citation Index (SSCI),
– Art & Humanities Citation Index (AHCI),
– Conference Proceedings Citation Index (CPCI).

oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak
Journal Citation Report (JCR)– która zawiera informacje między innymi o wartościach wskaźnika Impact Factor™.
Essential Science Indicators (ESI) – prezentującej dane do oceny jakości artykułów.

Indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako baza Web of Science (WoS) będący częścią WoK.

Indeksy cytowań zawierają abstrakty, pełne informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), w której około 11.000 czasopism podlega bieżącej indeksacji, w tym dla SCIE – ponad 7100 czasopism od 1900 roku z nauk ścisłych, dla SSCI – ponad 2100 czasopism od 1956 roku z nauk społecznych oraz dla AHCI – ponad 1200 czasopism od 1975 roku z nauk humanistycznych. W bazach SSCI i AHCI indeksowane są dodatkowo wybrane artykuły z czasopism z nauk ścisłych. Każdy rekord w indeksach cytowań zawiera spis publikacji cytowanych w danym artykule oraz cytujących dany artykuł. Specjalny tryb przeszukiwania bazy „Cited Reference Searching” pozwala znajdować cytowania artykułów określonego autora. Baza JCR zawiera ranking cytowalności czasopism, a baza ESI – rankingi cytowalności wiodących autorów, publikacji, instytucji i krajów.
W roku 2015 licencja WoS została rozszerzona o pakiet Citation Connection obejmujący następujące bazy (roczniki 2010-2015):

 • Biosis Citation Index
 • Current Contents Connect
 • Data Citation Index
 • Derwent Innovations Index
 • Zoological Records
 • Book Citation Index (BCI)
 • Current Chemical Reactions (CCR)
 • Index Chemicus (IC)

We wrześniu 2015 została także udostępniona nowa wersja bazy JCR – Essential Science Indicators na zasadzie licencji testowej.
Baza dostępna ze wszystkich komputerów US
Pakiet baz danych produkowanych przez firmę Thomson Reuters obejmuje pakiet Web of Science (WoS), który zawiera 3 indeksy cytowań: Science Citation Index Expanded (SCIE z rocznikami od 1945), Social Sciences Citation Index (SSCI z rocznikami od 1956), Art and Humanities Citation Index (AHCI z rocznikami od 1975). Ponadto licencja obejmuje dodatkowy indeks cytowań Conference Proceedings Citation Index (CPCI, w tym części Science i Social z rocznikami od 1990) oraz bazę Journal Citation Reports JCR (dostęp do najświeższego opublikowanego rocznika).
Komplet baz objętych licencją jest udostępniony na platformie Web of Science na serwerze wydawcy.

Licencje krajowe
• Elsevier
• Ebsco
• Nature i Science
• Scopus
• Springer
• Web of Scicne
• Wiley

Więcej o nowym narzędziu InCites do analizy danych z baz WebOfScience

^ Powrót do listy baz ^

Wiley OnLine Library

(dawniej Blackwell Synergy)

Adres: http://onlinelibrary.wiley.com

Wiley InterScience

Platforma Wiley Online Library zapewnia dostęp do ponad 4 milionów artykułów z 1500 czasopism. Dostarcza informacji o 9000 książek oraz setkach woluminów wielodziedzinowych materiałów źródłowych obejmujących prace naukowe, protokoły badań laboratoryjnych i bazy danych sygnowanych przez Wiley-Blackwell, Wiley-VCH, Jossey-Bass. Pełna lista czasopism, znajduje się pod adresem http://olabout.wiley.com. Nowy interfejs zapewnia prostą obsługę oraz intuicyjną nawigację rozszerzającą możliwości wyszukiwania.

Licencja Wiley zawiera też 2451 książek elektronicznych wydanych w latach 2009 i 2015 (licencja została rozszerzona od maja 2016), patrz katalog. Elektroniczne wersje książek dostępne w ramach licencji krajowej do nieograniczonego użytku dla instytucji określane są przez Wileya terminem „o-book”

Baza dostępna z każdego komputera US.

^ Powrót do listy baz ^

World eBook Library

Adres: http://community.ebooklibrary.org

World eBook Library to ponad 23 000 audiobooków i około 2 000 000 pełnotekstowych źródeł naukowych – książek i dokumentów elektronicznych w ok. 100 językach.

Baza składa się nie tylko z najistotniejszych oraz najpopularniejszych monografii, podręczników, słowników, encyklopedii, jak również rozmaitych publikacji rządowych. Pochodzą one z największych światowych bibliotek takich jak: Harvard University, Massachusetts Institute of Technology (unikatowe publikacje!!!), New York University, Michigan University, Stanford University. Źródła te zostały przetworzone cyfrowo i są w pełni przeszukiwanie.

Dodatkowo platforma zaopatrzona jest w słowniki i rozmaite narzędzia dla użytkowników, oto niektóre z nich:

 • Wyszukiwanie pełnotekstowe oraz funkcja wyszukiwania zaawansowanego – daje możliwość wyselekcjonowania publikacji o danej tematyce, języku lub w danym formacie (PDF/MP3);
 • Od maja 2013 wbudowany ’translator’- możliwość tłumaczenia pełnych tekstów; Własna półka z książkami;
 • Możliwość publikacji własnych prac na platformie;
 • Możliwość skorzystania z opcji dystrybucji i dygitalizacji źródeł Państwa biblioteki…

Publikacje na platformie World eBook Library nie zawierają żadnych DRM (Digital Rights Management) i występują w formacie PDF, a pliki Audio w formacie MP3. są kompatybilne z rozmaitymi urządzeniami: iPod/iPad, czytniki ebooków; komputery stacjonarne oraz laptopy.

^ Powrót do listy baz ^

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności