Biblioteka Główna - Bibliometria i bibliografia

Uniwersytet Szczeciński

została utworzona ze względu na rosnące tendencje w kierunku parametryzacji nauki i wymogi stawiane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Do głównych zadań Sekcji Bibliometrii należy:– sporządzanie analiz bibliometrycznych indywidualnego dorobku naukowego pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego ubiegających się o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora (obliczanie punktacji na podstawie wytycznych MNiSW oraz wskaźników cytowalności w oparciu o bazę Web of Science i inne dostępne źródła)- sporządzanie raportów cytowań publikacji naukowych wg bazy Web of Science i innych dostępnych baz indeksacyjnych, w tym wyznaczanie Indeksu Hirscha, a także określanie wskaźników wpływu czasopism (IF, IC) i punktacji dla wybranych publikacji ujętych we wnioskach o granty naukowe, awanse, nagrody itp.– sprawdzanie – na indywidualne prośby pracowników naukowych – rankingów wiodących czasopism z danej dyscypliny, w celu ułatwienia wyboru miejsca zamieszczania publikacji naukowych (w oparciu o dostępne źródła, m. in. bazę JCR)– gromadzenie istotnych źródeł i informacji z dziedziny naukometrii i bibliometrii, oraz obowiązujących rozporządzeń i komunikatów MNiSW dotyczących parametryzacji nauki.Zapytania związane z bibliometrią prosimy kierować na e-mail: bibliometria@bg.szczecin.plObecnie nie dysponujemy oprogramowaniem do analiz bibliometrycznych, dlatego nie wykonujemy rankingów punktacji i cytowań dla wydziałów i instytutów, jednakże udzielamy zainteresowanym indywidualnych konsultacji w zakresie analizy cytowań w bazie Web of Science, SCOPUS i Google Scholar (Publish or Perish).

Kontakt z Sekcją Bibliometrii:
Biblioteka Główna US, budynek A, II półpiętro, s.106; tel. 91-444-23-52;
e-mail: bibliometria@bg.szczecin.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek : 9.00-14.00

 

ZASADY SPORZĄDZANIA ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ

Analizy bibliometryczne publikacji wykonywane są wyłącznie dla pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Szczecińskim.

DANE DO OCENY BIBLIOMETRYCZNEJ

W celu uzyskania analizy bibliometrycznej należy pobrać właściwe formularze zamieszczone poniżej i umieścić odpowiednio w tabelach wykaz swoich publikacji naukowych.

Podczas wypełniania formularza należy zwrócić szczególną uwagę, aby opisy bibliograficzne publikacji zawierały wszystkie dane, które są niezbędne do oceny publikacji-> Prosimy o zapoznanie się z załączonym wzorcem: dane wymagane do oceny publikacji

Brak rzetelnych danych w formularzu opóźnia, a czasem uniemożliwia ocenę publikacji.

Wypełnione formularze należy odesłać na adres: bibliometria@bg.szczecin.pl i skontaktować się telefonicznie z pracownikiem sekcji w celu ustalenia dalszych procedur.

W przypadku publikacji, do których nie ma pełnego dostępu w bibliotece, a zwłaszcza publikacji w materiałach pokonferencyjnych, autor zobowiązany jest dostarczyć oryginał bądź kopię strony tytułowej i stron artykułu.

FORMULARZE ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ do pobrania:

do habilitacji PRZED DOKTORATEM
hab_formularz_publikacje_ przed_doktoratem
PO DOKTORACIE
hab_formularz_publikacje_ po doktoracie
do profesury PRZED HABILITACJĄ
prof_formularz_publikacje_ przed_ habilitacja
PO HABILITACJI
prof_formularz_publikacje_ po habilitacji

do wniosków o granty, nagrody itp. do pobrania

 

SPORZĄDZANIE RAPORTÓW CYTOWAŃ PUBLIKACJI

Prosimy o podanie dokładnych danych nt.:
• dyscypliny, bądź dyscyplin naukowych autora,
• afiliacji,
• ewentualnej zmiany danych osobowych: tj. nazwiska lub imienia autora publikacji,
• roku , w którym autor rozpoczął swoją działalność naukową,
• źródła, z którego powinny pochodzić wyniki cytowań (o ile baza cytowań została określona).
• przedziału czasowego, który powinien być objęty analizą (np. cały dorobek, 5 ostatnich lat)

W niektórych przypadkach przed wykonaniem raportu konieczne jest wcześniejsze potwierdzenie przez pracownika naukowego zgodności wykazu prac z bazy.

 

TERMIN REALIZACJI ANALIZY BIBLIOMETRYCZNEJ:

Termin zgłoszenia: prosimy o zgłaszanie się co najmniej miesiąc przed terminem składania wniosków.

Termin realizacji
Analizy wykonujemy wg kolejności zgłoszeń. Termin podyktowany jest liczbą zgłoszeń oraz rzetelnym dostarczeniem niezbędnych danych. Szczegółowa analiza bibliometryczna całego dorobku może trwać do ok. 8 tygodni od momentu zgłoszenia wypełnionych formularzy.

ZGŁASZANIE PUBLIKACJI WŁASNYCH DO BAZY PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Zgodnie z pismem RN/1317/2014 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z dnia 23.06.2014 r. pracownicy US powinni sukcesywnie i w sposób kompletny zgłaszać wszystkie swoje publikacje naukowe do bazy Publikacje Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego, zwana bazą PUBLI, będącej w gestii Biblioteki Głównej. Pozwoli to pracownikom Biblioteki kompleksowo i rzetelnie przekazywać dane do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej, który jest jedynym oficjalnym miejscem wprowadzania danych i informacji o działalności badawczo–rozwojowej jednostek naukowych.
Opracowanie dorobku naukowego przez pracowników Biblioteki zapewnia jednorodność bazy oraz jej zgodność z przepisami bibliograficznymi.
W celu zgłoszenia publikacji własnej do bazy autor powinien przejść na stronę formularza zgłoszeniowego (link do formularza) i wprowadzić niezbędne dane o publikacji, zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami. Elementem obowiązkowym jest załączenie do zgłoszenia skanów/zdjęć cyfrowych wybranych fragmentów publikacji, różnych dla różnych typów dokumentów. Jeśli jest znany zgłaszającym numer identyfikatora dokumentu cyfrowego (DOI) oraz adres wersji elektronicznej ich publikacji, również można zamieścić je w formularzu. Te informacje oraz skany/zdjęcia są podstawą opisu w bazie, uzupełnianego przez bibliotekarzy. W wyjątkowych przypadkach, w których forma publikacji (np. mapa wielkoskalowa wydana na dużym arkuszu) uniemożliwia przesłanie skanów online poprzez formularz zgłoszeniowy, autor może uzgodnić z sekcją bibliografii inny sposób dostarczenia informacji o publikacji.

INFORMACJE O BAZIE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO

Baza Publikacje Pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego zawiera informacje bibliograficzne o opublikowanym piśmiennictwie naukowym pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego od 1985 r. Stanowi ona dorobek piśmienniczy pracowników naukowo-dydaktycznych, pozostałych pracowników, doktorantów oraz pracowników emerytowanych naszej uczelni. Notowane są też dane o dorobku naukowym obecnych pracowników, powstałym poza zatrudnieniem ich w US. W bazie rejestrowane są wydawnictwa zwarte (monografie i prace zbiorowe, podręczniki i skrypty), czasopisma (których redaktorami są nasi pracownicy), artykuły w czasopismach, rozdziały w pracach zbiorowych, publikowane referaty (lub ich abstrakty) wygłaszane na konferencjach lub zjazdach, sprawozdania zjazdowe, recenzje i polemiki, niezależnie od ich formy wydawniczej (nośnika papierowego lub elektronicznego), jak również dokumenty kartograficzne.

Poprzez bazę PUBLI można wyszukiwać oraz tworzyć zestawienia bibliograficzne według różnych kryteriów m. in. : autora/redaktora, tytułu pracy, jednostki organizacyjnej (afiliacji), wydawcy, lat i miejsca wydania, języka publikacji, tytułu czasopisma, słów kluczowych, słów z dowolnego przeszukiwanego pola, numeru ISBN, rodzaju dokumentu.

Baza Publikacji Pracowników US (baza PUBLI)

Uwagi i sugestie związane z bazą PUBLI prosimy kierować do Sekcji Bibliografii Bibliotecznego Centrum Informatycznego:

Kontakt z Sekcją Bibliografii:
Biblioteka Główna US, budynek B, pok.11; tel. 91-444-24-08;
e-mail: publi@bg.szczecin.pl

Godziny pracy:
poniedziałek – piątek : 9.00-14.00

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności