Biblioteka Główna - Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Regulamin Wypożyczalni Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 1

Regulamin dotyczy wszystkich wypożyczalni Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego, chyba że regulamin wewnętrzny biblioteki systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego stanowi inaczej.

§ 2

Prawo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni mają następujące osoby:
1. Pracownicy, studenci, doktoranci i uczestnicy studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Studenci państwowych uczelni Szczecina na podstawie karty międzybibliotecznej wydanej przez bibliotekę macierzystej uczelni.
3. Uczniowie szkół, które mają podpisane porozumienie z Biblioteką Uniwersytetu Szczecińskiego.
4. Inne osoby pełnoletnie zamieszkujące Szczeciński Obszar Metropolitalny.
5. Osoby wymienione w pkt. 1, 2, 3 korzystają z Wypożyczalni nieodpłatnie.
6. Osoby wymienione w pkt. 4 korzystają z Wypożyczalni po uiszczeniu opłaty zgodnie z Regulaminem opłat pobieranych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 3

1. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się z chwilą zapisania się do Wypożyczalni.
2. Czytelnicy zapisują się do Wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego po podaniu numeru wstępnej rejestracji oraz przedłożeniu jednego z następujących dokumentów:
a) legitymacji studenckiej lub indeksu,
b) dowodu osobistego,
c) legitymacji uczniowskiej.
3. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego mogą otrzymać kartę międzybiblioteczną uprawniającą do korzystania z bibliotek innych uczelni państwowych w Szczecinie oraz Biblioteki Pedagogicznej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do uzyskania karty międzybibliotecznej konieczna jest jedna aktualna fotografia czytelnika

§ 4

1.Dokumentem uprawniającym do wypożyczeń jest ważna legitymacja studencka, karta biblioteczna lub karta międzybiblioteczna.
2. Osobom wymienionym w § 2 pkt. 3 przedłuża się ważność karty bibliotecznej na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej.
3. Osoby wymienione w § 2 pkt. 4 otrzymują kartę biblioteczną po opłaceniu abonamentu na okres 6 lub 12 miesięcy, licząc od dnia wpłaty.

§ 5

Przy wypożyczaniu czytelnik powinien okazać dokument uprawniający do wypożyczeń.

§ 6

Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o zmianach danych personalnych i adresowych.

§ 7

1. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, wówczas zostanie wystawiony jej duplikat.
2. W razie zagubienia karty międzybibliotecznej duplikat można otrzymać jedynie po przedłożeniu karty obiegowej podpisanej przez wszystkie biblioteki wymienione w karcie.

§ 8

1.Jeżeli regulamin wewnętrzny Wypożyczalni nie stanowi inaczej, książki wypożycza się:
a) pracownikom, studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego w liczbie do 10 woluminów,
b) pozostałym czytelnikom w liczbie do 5 woluminów.
2. Książki, które w Katalogu Głównym mają status „krótkoterminowe” wypożycza się maksymalnie na dwa tygodnie.
3. Pozostałe książki wypożycza się na okres miesiąca, trzech miesięcy lub semestru.
4. Pierwszej prolongaty okresu wypożyczenia czytelnik może dokonać samodzielnie, korzystając z elektronicznego konta bibliotecznego.
Każdej następnej prolongaty dokonuje bibliotekarz.
5. Prośbę o dokonanie każdej następnej prolongaty można zgłaszać osobiście lub telefonicznie. Decyzję o zmianie terminu zwrotu podejmuje dyżurny bibliotekarz, uwzględniając aktualne zapotrzebowanie na materiały biblioteczne. W razie dużego zapotrzebowania na daną pozycję bibliotekarz może odmówić prolongaty.

§ 9

Rezerwacja zamówionej książki ważna jest 3 dni robocze. Nieodebranie książki w tym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

§ 10

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni w nowym roku akademickim jest rozliczenie się z ubiegłorocznych wypożyczeń. Warunek ten nie dotyczy osób opłacających abonament.

§ 11

1.Książki wypożycza się na podstawie zamówienia złożonego przez elektroniczne konto biblioteczne. Nie jest to konieczne w przypadku księgozbioru za wyjątkiem księgozbioru znajdującego się w wolnym dostępie.

2.Wypożyczenia i zwroty materiałów bibliotecznych rejestrowane są w systemie elektronicznym biblioteki, a czas ich zwrotu podawany jest każdorazowo czytelnikowi, zgodnie z ustaleniami w danej bibliotece. Warunkiem wypożyczeń jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego.

§ 12

Osoby, które nie zwracają wypożyczonych książek w ustalonych terminach obowiązuje opłata zgodnie z Regulaminem opłat Biblioteki Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 13

Wypożyczający powinni zgłaszać bibliotekarzowi wszelkie zauważone uszkodzenia wypożyczanych materiałów.

§ 14

W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:

a) odkupienia identycznego egzemplarza (to samo wydanie lub nowsze),
b) odkupienia innego tytułu wskazanego przez pracownika wypożyczalni.

Odkupienie zagubionej publikacji nie anuluje opłaty za nieterminowy zwrot.

§ 15

W stosunku do osób uchylających się od regulowania zadłużeń wobec Biblioteki, Uniwersytet Szczeciński wstąpi na drogę sądową w celu dochodzenia swoich roszczeń.

§ 16

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, odchodząc z Uczelni powinni uzyskać poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 17

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego posiadający kartę międzybiblioteczną mogą uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką dopiero po uregulowaniu zobowiązań wobec innych bibliotek wymienionych w karcie.

§ 18

Właściciel karty bibliotecznej ponosi odpowiedzialność za każde jej użycie.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną lub legitymacją przez osoby trzecie, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.

Regulamin obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Szczecin, dn. 07.01.2020 r.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05
sekretariat tel.:

(91) 444 23-61


ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: bg-info@usz.edu.pl, bg-sekretariat@usz.edu.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności