Biblioteka Główna - Regulamin korzystania z Wypożyczalni bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego

Uniwersytet Szczeciński

Regulamin korzystania z Wypożyczalni Bibliotek Uniwersytetu Szczecińskiego

§ 1

1. Prawo do korzystania ze zbiorów Wypożyczalni mają następujące osoby zwane dalej „Czytelnikami”:
a) Pracownicy (także emerytowani), studenci, doktoranci i słuchacze studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego.
b) Studenci państwowych uczelni Szczecina na podstawie karty międzybibliotecznej wydanej przez bibliotekę macierzystej uczelni.
c) Uczniowie szkół, które mają podpisane porozumienie z Biblioteką Uniwersytetu Szczecińskiego.
d) Inne osoby pełnoletnie zamieszkujące Szczeciński Obszar Metropolitalny.
2. Osoby wymienione w ust.1 pkt a, b, c korzystają z Wypożyczalni nieodpłatnie.
3. Osoby wymienione w ust. 1pkt. d korzystają z Wypożyczalni po uiszczeniu opłaty zgodnie z Regulaminem opłat pobieranych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 2

1. Prawo do korzystania ze zbiorów nabywa się z chwilą zapisania się do Wypożyczalni.
2. Czytelnicy zapisują się do Wypożyczalni systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego po podaniu numeru wstępnej rejestracji oraz przedłożeniu jednego z następujących dokumentów:
a) legitymacji studenckiej lub indeksu,
b) dowodu osobistego,
c) legitymacji uczniowskiej.
3. Studenci i doktoranci Uniwersytetu Szczecińskiego mogą otrzymać kartę międzybiblioteczną uprawniającą do korzystania z bibliotek innych uczelni państwowych w Szczecinie oraz Biblioteki Pedagogicznej Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Do uzyskania karty międzybibliotecznej konieczna jest jedna aktualna fotografia czytelnika.

§ 3

1. Dokumentem uprawniającym do wypożyczeń jest ważna legitymacja studencka, karta biblioteczna lub karta międzybiblioteczna.
2. Osobom wymienionym w ust. 1 pkt. 1c przedłuża się ważność karty bibliotecznej na podstawie aktualnej legitymacji szkolnej.
3. Osoby wymienione w ust. 1 pkt. 1d otrzymują kartę biblioteczną po opłaceniu abonamentu na okres 6 lub 12 miesięcy, licząc od dnia wpłaty.

§ 4

Przy wypożyczaniu czytelnik powinien okazać dokument uprawniający do wypożyczeń.

§ 5

Czytelnik zobowiązany jest zawiadomić Wypożyczalnię o zmianach danych personalnych i adresowych.

§ 6

1. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić wypożyczalnię, wówczas zostanie wystawiony jej duplikat.
2. W razie zagubienia karty międzybibliotecznej duplikat można otrzymać jedynie po przedłożeniu karty obiegowej podpisanej przez wszystkie biblioteki wymienione w karcie.
3. W przypadku zagubienia legitymacji studenckiej należy niezwłocznie zawiadomić Bibliotekę.

§ 7

Właściciel dokumentu uprawniającego do wypożyczeń, ponosi odpowiedzialność za każde jego użycie.
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną, kartą międzybiblioteczną lub legitymacją przez osoby trzecie, do czasu zastrzeżenia dokumentu przez jej właściciela.

§ 8

1. Jeżeli regulamin wewnętrzny Wypożyczalni nie stanowi inaczej, książki wypożycza się:
a) pracownikom (także emerytowanym), studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych Uniwersytetu Szczecińskiego w liczbie do 10 woluminów,
b) pozostałym czytelnikom w liczbie do 5 woluminów.
2. Książki, które w Katalogu Głównym mają status „krótkoterminowe” wypożycza się maksymalnie na dwa tygodnie.
3. Pozostałe książki wypożycza się na okres miesiąca, trzech miesięcy lub semestru.
4. Pierwszej prolongaty okresu wypożyczenia czytelnik może dokonać samodzielnie, korzystając z elektronicznego konta bibliotecznego.
Każdej następnej prolongaty dokonuje pracownik Wypożyczalni.
5. Wniosek o dokonanie każdej następnej prolongaty można zgłaszać osobiście lub telefonicznie. Decyzję o zmianie terminu zwrotu podejmuje pracownik wypożyczalni, uwzględniając aktualne zapotrzebowanie na materiały biblioteczne. W razie dużego zapotrzebowania na daną pozycję bibliotekarz może zażądać wcześniejszego zwrotu książki.

§ 9

Rezerwacja zamówionej książki ważna jest 3 dni robocze. Nieodebranie książki w tym czasie jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia.

§ 10

Warunkiem korzystania z Wypożyczalni w nowym roku akademickim jest rozliczenie się z ubiegłorocznych wypożyczeń.

§ 11

Książki wypożycza się na podstawie zamówienia złożonego przez elektroniczne konto biblioteczne, za wyjatkiem księgozbioru znajdującego się w wolnym dostępie.

§ 12

Osoby, które nie zwracają wypożyczonych książek w ustalonych terminach, za nieterminowy ich zwrot obowiązuje opłata zgodnie z § 1 ust. 2 Regulamin opłat pobieranych w systemie biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego.

§ 13

Wypożyczający powinni zgłaszać pracownikowi wypożyczalni wszelkie zauważone uszkodzenia wypożyczanych materiałów bibliotecznych, w przeciwnym razie ponoszą za nie odpowiedzialność materialną.

§ 14

W przypadku uszkodzenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do oprawienia uszkodzonej książki na własny koszt.

§ 15

W przypadku zagubienia wypożyczonych materiałów bibliotecznych czytelnik zobowiązany jest do:
a) odkupienia identycznego egzemplarza (to samo wydanie lub nowsze),
b) odkupienia innego tytułu wskazanego przez pracownika wypożyczalni.
Odkupienie zagubionej publikacji nie anuluje opłaty za nieterminowy zwrot.

§ 16

W stosunku do osób uchylających się od regulowania zadłużeń wobec Biblioteki, Uniwersytet Szczeciński wstąpi na drogę sądową w celu zabezpieczenia swoich roszczeń.

§ 17

Studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych i pracownicy Uniwersytetu Szczecińskiego, odchodząc z Uczelni powinni uzyskać poświadczenie uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki.

§ 18

Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego posiadający kartę międzybiblioteczną mogą uzyskać potwierdzenie rozliczenia z Biblioteką dopiero po uregulowaniu zobowiązań wobec innych bibliotek wymienionych w karcie.

Szczecin, dn. 29 października 2017 r.

Skontaktuj się z nami!
Informacje tel.:

(91) 444-24-05

ul. Tarczyńskiego 1, 70-387 Szczecin
e-mail: info[at]bg.szczecin.pl

Godziny otwarcia Biblioteki

 

 

 

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie | Deklaracja dostępności