Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej oraz pozostałych bibliotek systemu biblioteczno- informacyjnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

§1. Charakter instytucji i cel działania

1. Biblioteka Główna wraz z systemem biblioteczno-informacyjnym Uniwersytetu Szczecińskiego, zwana dalej „Biblioteką”, jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełniącą funkcje uniwersalnej biblioteki naukowej miasta i regionu.
2. Celem Biblioteki jest prowadzenie działalności biblioteczno-informacyjnej przede wszystkim dla potrzeb naukowych i dydaktycznych Uniwersytetu Szczecińskiego.

§2. Prawo korzystania
1. Prawo korzystania ze zbiorów mają:
1.1. pracownicy (także emerytowani), studenci i słuchacze studiów podyplomowych US,
1.2. inne osoby zainteresowane na warunkach określonych przez regulaminy poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki.
2. Prawo do wypożyczeń nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej wydanej przez wypożyczalnię.
3. Prawo korzystania z czytelni ma każdy zainteresowany na podstawie ważnego dokumentu tożsamości.

§3. Udostępnianie zbiorów
1. Udostępnianie zbiorów realizują:
1.1. czytelnie Biblioteki Głównej oraz bibliotek wydziałowych i instytutowych,
1.2. wypożyczalnie: Biblioteki Głównej, Biblioteki Ekonomicznej, Biblioteki Wydziału Teologicznego, Biblioteki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług,
1.3. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna Biblioteki Głównej.
2. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać:
2.1. w obrębie Biblioteki w czytelniach i informatorach,
2.2. poza Biblioteką przez wypożyczenia do domu,
2.3. przez wypożyczenia międzybiblioteczne w czytelniach.

§4. Czas otwarcia
1. Godziny otwarcia poszczególnych jednostek organizacyjnych Biblioteki podane są do wiadomości publicznej na stronie internetowej Biblioteki oraz na tablicach ogłoszeniowych Bibliotek.
2. O okresowych zmianach godzin otwarcia informuje się w odrębnych ogłoszeniach.
3. Dyrekcja Biblioteki ma prawo zawiesić działalność Biblioteki lub jej niektórych jednostek organizacyjnych w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych.

§5. Działalność informacyjna
1. Działalność informacyjna w Bibliotece prowadzona jest w Oddziale Informacji Naukowej Biblioteki Głównej, Centrum Informacji i Dokumentacji Europejskiej i w ośrodkach informacji pozostałych jednostek organizacyjnych Biblioteki.
2. Obsługa informacyjna powiązana jest ze specjalizacją jednostki organizacyjnej w zakresie gromadzenia i udostępniania zbiorów.
3. Zakresy i formy działalności informacyjnej określają przepisy uzupełniające.

§6. Porządek ogólny
1. Użytkownicy zobowiązani są zachowywać się w Bibliotece w sposób odpowiadający powadze instytucji naukowej.
2. Garderobę wierzchnią, teczki, torby i plecaki należy zostawić w szatni.
3. Wnoszący własne książki do czytelni zobowiązani sią okazywać je dyżurującemu pracownikowi Biblioteki.
4. Użytkownicy zobowiązani są zwrócić wszystkie wypożyczone materiały biblioteczne w wyznaczonym terminie.
5. Biblioteka może z ważnych powodów żądać zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych przed upływem terminu zgodnie z § 8 ust. 6 Regulaminu wypożyczalni.
6. Użytkowników obowiązuje dbałość o udostępnione materiały biblioteczne. Zauważone uszkodzenia wypożyczający powinien wskazać dyżurnemu pracownikowi Biblioteki w celu ich odnotowania. W przeciwnym przypadku ponosi za nie odpowiedzialność materialną.

§7. Sankcje dla użytkowników
1. W razie przekroczenia przepisów niniejszego regulaminu oraz przepisów uzupełniających, użytkownik może być zawieszony w prawach korzystania z pewnych usług Biblioteki lub całkowicie ich pozbawiony. Decyzje w tej sprawie podejmują kierownicy jednostek organizacyjnych Biblioteki.
2. W przypadku niedotrzymania terminu zwrotu, zagubienia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych przewiduje się:
2.1. wstrzymanie dalszych wypożyczeń,
2.2. upomnienie pisemne na koszt użytkownika,
2.3. sankcje pieniężne ustalone odrębnymi przepisami w Załączniku nr 5 do niniejszego regulaminu.
3. W razie zagubienia lub zniszczenia książki sankcje przewiduje § 15 regulaminu Wypożyczalni.

§8. Przepisy końcowe
1. Uwagi dotyczące działalności Biblioteki można zgłaszać kierownikom jednostek organizacyjnych lub Dyrektorowi Biblioteki Głównej Uniwersytetu Szczecińskiego.
2. Uszczegółowieniem niniejszego regulaminu są zasady korzystania z poszczególnych jednostek organizacyjnych podane do wiadomości publicznej.
3. Regulaminy korzystania z usług jednostek organizacyjnych Biblioteki stanowią załączniki nr 1-5 do niniejszego regulaminu

Skontaktuj się z nami!


(91) 444-32-23


ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin
e-mail: biblioteka.cukrowa@usz.edu.pl

Poniedziałek - Piątek

9:00 - 19:00

SOBOTA

Soboty wyłącznie zjazdowe 09:00 - 14:00 soboty zjazdowe 10 i 24 kwiecień 2021

Oparte na Wordpress, stworzone przez ODSK BG US | Polityka plików cookie